+48 791 744 495 kontakt@asap.waw.pl

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Konkretne porady i przykłady.

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Konkretne porady i przykłady.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Hi there!

Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku przyprawia wiele osób o ból głowy. To zrozumiałe, że taka sytuacja jest stresująca, szczególnie jeśli musimy rozmawiać w obcym języku. Chcę Ci pomóc przygotować się. Poniżej opisuję najpopularniejsze pytania, daję wskazówki jak się do nich przygotować, przydatne wyrażenia i przykłady. Po przeczytaniu mojego artykułu zbudujesz solidny fundament pod swoją rozmowę o prace. Do dzieła! 🙂

TOP 8 PYTAŃ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ

 

Menu:

angielski online

1. CO JEST TWOJĄ NAJMOCNIEJSZĄ STRONĄ?

 

Rekruter pytając o Twoje mocne strony chce wiedzieć jakie cechy kwalifikują Cię do tej pracy i odróżniają Cię od reszty kandydatów.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

5 KROKÓW DO OKREŚLENIA SWOICH MOCNYCH STRON:

 

 1. Weź kartkę i podziel ją na pół.
 2. Po jednej stronie zrób listę wymagań z ogłoszenia o pracę.
 3. Po drugiej wypisz swoje umiejętności, które pokrywają się z pierwszą listą.  Twoja lista może zawierać twarde i miękkie umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
 4. Następnie wybierz 3-5 najważniejszych/najmocniejszych cech/osiągnieć.
 5. Wypisz konkretne przykłady wykorzystania tej cechy w przeszłości.

PRZYKŁADY:

 • I pride myself on my customer service skills and my ability to resolve what could be difficult situations. With five years of experience as a customer service associate, I have learned to effectively understand and resolve customer issues. On a related note, I also have strong communication skills, which help me work well with customers, team members, and executives. I am known for being an effective team member with a talent for giving presentations.
  Jestem dumny z moich umiejętności obsługi klienta i umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji. Dzięki pięcioletniemu doświadczeniu jako pracownik obsługi klienta nauczyłem się skutecznie rozumieć i rozwiązywać problemy klientów. W związku z tym mam również silnie rozwinięte umiejętności komunikacyjne, które pomagają mi dobrze współpracować z klientami, członkami zespołu i kierownictwem. Jestem znany jako skuteczny członek zespołu z talentem do prowadzenia prezentacji.

 

 • I am a skilled salesman with over ten years of experience. I have exceeded my sales goals every quarter and I’ve earned a bonus each year since I started with my current employer.
  Jestem wykwalifikowanym sprzedawcą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Przekraczałem swoje cele sprzedażowe co kwartał i każdego roku zarabiałem premię, odkąd zacząłem pracować z moim obecnym pracodawcą.

2. CO JEST TWOJĄ NAJWIĘKSZĄ SŁABOŚCIĄ?

 

Teraz będzie nieco trudniej. Jak przedstawić swoje słabe strony tak, żebyśmy się nie pogrążyli? Najlepiej jeśli ubierzesz je w pozytywy. Zobacz inne wskazówki.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

JAK OPISAĆ SŁABE STRONY NA SWOJĄ KORZYŚĆ?

 

 1. Opisz nieistotne dla tego stanowiska cechy
 2. Opisz cechy, które udało Ci się dopracować, zmienić. Opisz kroki jakie podjąłeś w tym celu. Ale nie omawiaj cech/umiejętności potrzebnych do tej pracy. Nie chcesz przecież, zeby Twoje kwalifikacje były podważone.
 3. Zmień negatywne na pozytywne. Jak w tym popularnym przykładzie o perfekcjonizmie. Patrz przykłady niżej.
 4. Wypisz konkretne przykłady wykorzystania tej cechy w przeszłości.

PRZYKŁADY:

 • Being organized wasn’t my strongest point, but I implemented a time management system that helped my organization skills.
  Bycie zorganizowanym nie było moją najmocniejszą stroną, ale wdrożyłem system zarządzania czasem, który pomógł moim umiejętnościom organizacyjnym.

 

 • I like to make sure that my work is perfect, so I tend to perhaps spend a little too much time checking it. However, I’ve come to a good balance by setting up a system to ensure everything is done the first time correctly.
  Lubię mieć pewność, że moja praca jest idealna, więc być może spędzam trochę za dużo czasu na jej sprawdzaniu. Jednak doszedłem do dobrej równowagi, konfigurując system, który zapewnia, że za pierwszym razem wszystko jest zrobione poprawnie.

 

 • I’ve learned to make my perfectionism work to my advantage. I have become proficient at meeting deadlines, and with my attention to detail, I know my work is accurate.
  Nauczyłem się, aby mój perfekcjonizm działał na moją korzyść. Jestem biegły w dotrzymywaniu terminów, a dzięki dbałości o szczegóły wiem, że moja praca jest dokładna.

3. OPOWIEDZ MI O SOBIE

 

Zacznij od swoich hobby czy zainteresowań, które nie są powiązane bezpośrednio z tym stanowiskiem.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

JAK OPISAĆ SIEBIE?

 

 1. Zacznij od czegoś co nie jest bezpośrednio połączone ze stanowiskiem. Zainteresowania jak bieganie czy joga pokazują, że jesteś osobą dbającą o zdrowie. Zainteresowania takie jak czytanie książek czy rozwiązywanie krzyżówek pokazuje dążenie do rozwoju intelektualnego.
 2. Po tym jak opiszesz kilka swoich zainteresowań możesz zacząć dzielić się swoimi głównymi umiejętnościami które będą wartością dodaną na stanowisku o które się starasz.
 3. Przygotuj sobie listę swoich mocnych stron i wybierz 3-4 umiejętności, cechy charakteru, elementy doświadczenia, dzięki którym pokażesz, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko.
 4.  Ale pamiętaj, żeby nie przytłoczyć rekrutera ilością informacji raz nie zrobić wrażenia osoby zarozumiałej.
 5. Przećwicz wyrażenia nadające spójności i dobrego flow Twojej wypowiedzi. Link do ćwiczeń online.

PRZYKŁAD:

 • In addition to those interests and passions, my professional life is a huge part of who I am, so I’d like to talk a bit about some of the strengths which I would bring to this job.
  Oprócz tych zainteresowań i pasji, moje życie zawodowe jest ogromną częścią tego, kim jestem, dlatego chciałbym trochę opowiedzieć o niektórych mocnych stronach, które wniósłbym do tej pracy.

4. DLACZEGO POWINNIŚMY CIĘ ZATRUDNIĆ?

 

Rozmowa kwalifikacyjna to szansa na reklamę samego siebie. Te pytanie to zaproszenie do sprzedaży swoich umiejętności, doświadczenia i pokazania w jaki sposób firma na Tobie zyska.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

DLACZEGO MIELIBYŚMY CIĘ WYBRAĆ?

 

 1. Krótko i na temat. Nie dłużej niż 1 minuta lub 2.
 2. Wybierz jedną lub dwie konkretne cechy z tej listy mocnych stron, którą już zrobiłeś.
 3. Skup się na tym, co Cię wyróżnia.
 4. Przygotuj tzw. “sales pitch”, czyli krótko i zwięźle wyjaśnij czego Twoim zdaniem szuka pracodawca, jakie problemy chce rozwiązać i jak Ty spełniasz te oczekiwania, jakie korzyści pracodawca osiągnie mając Ciebie na pokładzie.

PRZYKŁADY:

 • I think that my experience in the (xyz) industry and my ability to work autonomously make me a good match for this position.
  Myślę, że moje doświadczenie w branży (xyz) i zdolność do samodzielnej pracy sprawiają, że dobrze pasuję na to stanowisko.

 

 • Your company provides many services that I have had experience with, in a variety of capacities. [Offer a few specific examples.] I believe that my familiarity with the industry would make me a good fit for this position.
  Państwa firma świadczy wiele usług, z którymi miałem doświadczenie, na różnych stanowiskach. [Podaj kilka konkretnych przykładów.] Uważam, że znajomość branży pozwoliłaby mi dobrze dopasować się do tego stanowiska.

 

 • You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees. In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills. I was twice awarded manager-of-the-year for my innovative strategies for motivating employees to meet and surpass quarterly deadlines. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position.
  Wyjaśniliście Państwo, że szukacie handlowca, który będzie w stanie efektywnie zarządzać kilkunastoma pracownikami. Podczas mojego 15-letniego doświadczenia jako kierownik sprzedaży rozwinąłem silne umiejętności motywacyjne i budowania zespołu. Dwukrotnie zostałem wyróżniony tytułem menedżera roku za innowacyjne strategie motywowania pracowników do dotrzymywania i przekraczania kwartalnych terminów. Jeśli zostanę zatrudniony, wniosę na to stanowisko moje zdolności przywódcze i strategie osiągania zysków.

 

 • I have top-notch administrative skills and I believe I’d be an asset for the office. My skill set seems to be a perfect match for what you’re looking for. In addition, I enjoy working with people, and would welcome the opportunity to be a part of your team.
  Mam najwyższej klasy umiejętności administracyjne i wierzę, że byłbym atutem dla biura. Mój zestaw umiejętności wydaje się idealnie pasować do tego, czego Państwo szukacie. Ponadto lubię pracować z ludźmi i z radością przyjąłbym okazję do bycia częścią Państwa zespołu.

5. DLACZEGO CHCESZ TEJ PRACY?

 

To bardzo podobne pytanie do poprzedniego, tylko sformułowane inaczej. Te pytanie sprawdza Twoją znajomość ogłoszenia, firmy. Bądź przygotowany, żeby powiedzieć co sprawia, że doskonale się nadajesz do tej pracy i wspomnij o aspektach działalności firmy, które do Ciebie przemawiają.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

DLACZEGO CHCESZ TU PRACOWAĆ?

 

 1. Przed przyjściem dowiedz się coś więcej o firmie, o osobie z którą będziesz rozmawiać. Sprawdź FB, Linkedin etc.
 2. Podawaj konkretne umiejętności i korzyści dla firmy.
 3. Unikaj argumentów skupiających się na Tobie. Mów o tym, co firma zyska.

PRZYKŁADY:

 • I want this job because it emphasizes sales and marketing, two of my greatest skill sets. In my previous job, I increased sales by 15% in what was at the time considered a flat industry. I know I could bring my ten years of sales and marketing experience to this company, and help you continue your years of growth.
  Chcę tej pracy, ponieważ kładzie nacisk na sprzedaż i marketing, dwa z moich największych zestawów umiejętności. W mojej poprzedniej pracy zwiększyłem sprzedaż o 15% w branży, która wówczas była uważana za płaską. Wiem, że mógłbym wnieść do tej firmy moje dziesięcioletnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu i pomóc Państwu kontynuować lata rozwoju.

 

 • I understand that this is a company on the rise. As I’ve read on your website and in various press releases, you are planning to launch several new products in the coming months. I want be a part of this business as it grows, and I know my experience in product development would help your company as you roll out these products.
  Rozumiem, że jest to firma, która się rozwija. Jak czytałem na Państwa stronie internetowej i w różnych komunikatach prasowych, w najbliższych miesiącach planujecie wprowadzić kilka nowych produktów. Chcę być częścią tej firmy w miarę jej rozwoju i wiem, że moje doświadczenie w opracowywaniu produktów pomoże Państwa firmie we wdrażaniu tych produktów.

 

 • I want this retail job at your shop because I know I would be terrific at it. I love engaging with people and providing them with assistance. I also have two years of experience working with cash registers at other shops. I am a regular customer of this shop, so I would love to apply my skills to a shop I believe in and support.
  Chcę tej pracy w twoim sklepie, ponieważ wiem, że byłbym w tym świetny. Uwielbiam kontaktować się z ludźmi i pomagać im. Posiadam również dwuletnie doświadczenie w pracy z kasami w innych sklepach. Jestem stałym klientem tego sklepu, więc chciałbym zastosować swoje umiejętności w sklepie, w który wierzę i który wspieram.

6. JAK SOBIE RADZISZ ZE STRESEM I PRESJĄ?

 

Co robisz, kiedy jest pożar? W sensie niedosłownym 🙂 Tu tylko jeden TIP – najlepiej podać przykład w jaki sposób poradziłeś sobie z problemem w poprzedniej pracy.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

PRZYKŁADY:

 • Pressure is very important to me. Good pressure, such as having a lot of assignments to work on, or an upcoming deadline, helps me to stay motivated and productive. Of course, there are times when too much pressure can lead to stress; however, I am very skilled at balancing multiple projects and meeting deadlines, which prevents me from feeling stressed often. For example, I once had three large projects due in the same week, which was a lot of pressure. However, because I created a schedule that detailed how I would break down each project into small assignments, I completed all three projects ahead of time and avoided unnecessary stress.
  Presja jest dla mnie bardzo ważna. Dobra presja, taka jak wiele zadań do wykonania lub zbliżający się termin, pomaga mi zachować motywację i produktywność. Oczywiście są chwile, kiedy zbyt duży nacisk może prowadzić do stresu. Jestem jednak bardzo biegły w równoważeniu wielu projektów i dotrzymywaniu terminów, co zapobiega częstemu stresowi. Na przykład, miałem kiedyś trzy duże projekty do wykonania w tym samym tygodniu, co było dużą presją. Stowrzyłem jednak harmonogram, który szczegółowo opisywał, jak rozbijać każdy projekt na małe zadania, dlatego ukończyłem wszystkie trzy projekty z wyprzedzeniem i uniknąłem niepotrzebnego stresu.

 

 • I react to situations, rather than to stress. That way, the situation is handled and doesn’t become stressful. For example, when I deal with an unsatisfied customer, rather than feeling stressed, I focus on the task at hand. I believe my ability to communicate effectively with customers during these moments helps reduce my own stress in these situations and also reduces any stress the customer may feel.
  Raczej reaguję na sytuacje niż na stres. W ten sposób sytuacja jest opanowana i nie staje się stresująca. Na przykład, kiedy mam do czynienia z niezadowolonym klientem, zamiast czuć się zestresowany, skupiam się na zadaniu. Wierzę, że moja zdolność do skutecznego komunikowania się z klientami w tych chwilach pomaga zmniejszyć mój własny stres w takich sytuacjach, a także zmniejsza stres, jaki klient może odczuwać.

 

 • I actually work better under pressure and I’ve found that I enjoy working in a challenging environment. As a writer and editor, I thrive under quick deadlines and multiple projects. I find that when I’m under the pressure of a deadline, I can do some of my most creative work.
  Właściwie lepiej pracuję pod presją i odkryłem, że lubię pracować w wymagającym środowisku. Jako pisarz i redaktor rozwijam się pod presją krótkich terminów i przy pracy nad wieloma projektami. Uważam, że kiedy jestem pod presją czasu, mogę wykonać niektóre z moich najbardziej kreatywnych prac.

7. JAKIE SĄ TWOJE CELE NA PRZYSZŁOŚĆ?

 

Te pytanie ma za zadanie sprawdzić czy planujesz zostać dłużej w nowej firmie czy szybko się zmyjesz przy nadarzającej się okazji.

rozmowa kwalifikacyjna po angielsku

Jakie Masz Cele Na Przyszłość?

 

 1. Skup swoją odpowiedź na tym stanowisku i firmie do jakiej aplikujesz.
 2. Sprawdź możliwości dodatkowych szkoleń w firmie.
 3. Sprawdź jakie ścieżki rozwoju firma proponuje.
 4. Nie odlatuj za daleko w przyszłość. Chcesz pokazać, ze zależy Ci na stanowisku na jakie aplikujesz.

PRZYKŁADY:

 • My long-term goals involve growing with a company where I can continue to learn, take on additional responsibilities, and contribute as much value as I can. I love that your company emphasizes professional development opportunities. I intend to take advantage of all of these.
  Moje długoterminowe cele obejmują rozwój w firmie, w której mogę się dalej uczyć, przyjmować dodatkowe obowiązki i wnosić jak najwięcej wartości. Podoba mi się, że Państwa firma stawia na możliwości rozwoju zawodowego. Zamierzam to wszystko wykorzystać.

 

 • I see myself as a top-performing employee in a well-established organization, like this one. I plan on enhancing my skills and continuing my involvement in related professional associations.
  Postrzegam siebie jako najlepiej działającego pracownika w ugruntowanej organizacji, takiej jak ta. Planuję podnosić swoje umiejętności i dalej angażować się w powiązane stowarzyszenia zawodowe.

 

 • Once I gain additional experience, I would like to move on from a technical position to management. I know this is a common path for many people in this position. However, for now, I am excited about focusing on and applying my technical skills in this job.
  Gdy zdobędę dodatkowe doświadczenie, chciałbym przejść ze stanowiska technicznego do kierownictwa. Wiem, że to wspólna ścieżka dla wielu ludzi na tym stanowisku. Jednak na razie jestem podekscytowany możliwością skupienia się i wykorzystania moich umiejętności technicznych w tej pracy.

8. CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA NA KONIEC?

 

Na zakończenie możesz usłyszeć właśnie te pytanie. Nie ważne czy po polsku czy po angielsku. Rozmowa kwalifikacyjna to test. Musisz być przygotowany. Przygotuj listę kilku pytań, które chciałbyś zadać. Zadawanie pytań pokazuje, że interesujesz się firmą, stanowiskiem, tematem. Pokazuje, że zastanawiałeś nad ofertą i na pewno będzie to świadczyło o Twoim zaangażowaniu. Tylko unikaj pytań, które wykraczają poza główny temat. Pamiętaj, że chcesz zrobić dobre wrażenie i to jest Twój najważniejszy cel na tym etapie.

 

Zainteresuje Cię również:

 

angielski online

2 thoughts on “Rozmowa kwalifikacyjna po angielsku. Konkretne porady i przykłady.

 1. Warto przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Nawet jeśli nasze CV czy list motywacyjny nie były super to zawsze to można nadrobić podczas rozmowy. O ile nas zaproszą oczywiście. Jednak osobiście zawsze jest ta przewaga, że reprezentujemy siebie naszą osobą, a nie kawałkiem papieru.
  PS. Macie super oprawę graficzną strony! Te animacje z odwracającymi się zdjęciami są bomba!

  1. Mikołaj, dzięki! Zgadzam się z Tobą. Rozmowa kwalifikacyjna to często jedyna szansa na przekonanie potencjalnego pracodawcy do nas. Szkoda, ze wczesniej nie zauważyłam Twojej odpowiedzi 🙁 But better late than never 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

angielski online