+48 791 744 495 kontakt@asap.waw.pl

Regulamin Konkursu “Zostań w Domu, Czytaj Dzieciom!”

Regulamin Konkursu “Zostań w Domu, Czytaj Dzieciom!”

Regulamin konkursu “Zostań w Domu, Czytaj Dzieciom!”

Sekcja 1.  Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą “Zostań w Domu, Czytaj Dzieciom!”, zwanym dalej „Konkursem”.

1.2. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polski, z zastrzeżeniem ponadterytorialnego charakteru Internetu.

1.3. Organizatorem Konkursu jest ASAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 5/35,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714432, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, NIP 5223111992 (dalej „Organizator”).

1.4 Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.

1.5 Administratorem Konkursu jest Organizator.

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią  promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

1.7 Konkurs trwa od dnia 04.11.2020 r. do dnia 15.11.2020 r. (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

1.8. Konkurs prowadzony jest na stronie https://www.facebook.com/ASAPSpeakAndPlay (dalej „Strona Konkursu”) na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (dalej: „Regulamin”).

1.9 Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 16.11.2020 na profilu Facebook Organizatora, w formie komentarza pod postem konkursowym.

1.10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.com.

Sekcja 2. Uczestnicy 

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być  każda, pełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest użytkownikiem serwisu Facebook.com  –  (dalej „Uczestnik”).

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione, świadczące odpłatnie usługi lub wykonujące dzieła na zamówienie Administratora, Organizatora lub innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Sekcja 3. Akceptacja Regulaminu 

3.1 Warunkiem udziału w Konkursie jest:

a)    posiadanie konta w serwisie Facebook.com

b)    zapisanie się na newsletter

c)    akceptacja Regulaminu

d)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

3.2 Przez akceptację Regulaminu Użytkownik:

a)     wyraża zgodę na udział w Konkursie;

b)    oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;

c)     wyraża zgodę na opublikowanie na Stronie Konkursu imienia, nazwiska i nazwy użytkownika w serwisie Facebook w celu opublikowania listy Laureatów.

d)     oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń od Serwisu Facebook.com.

3.3. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz złożenie oświadczeń i zgód wskazanych wyżej w pkt 3.2 jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3.4 Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora lub Administratora na piśmie o każdej zmianie swoich danych osobowych.

Sekcja 4. Zasady 

4.1  Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego na Stronie Konkursu opublikowanego jako post konkursowy

4.2  Zadanie konkursowe  polega na kreatywnym przedstawieniu sposobów na naukę języka angielskiego.

4.3   Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu opublikować dowolną liczbę odpowiedzi konkursowych. Jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody w Konkursie.

4.4. Niedopuszczalne jest publikowanie odpowiedzi konkursowych, które: a)     zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, b)  zawierają treści wulgarne, obsceniczne, treści uważane powszechnie za obraźliwe, c)  naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób,  d)   są niezgodne z Regulaminem oraz zawartymi w nim oświadczeniami Uczestnika,  e)   są niezgodne z regulaminem serwisu Facebook.com.

4.5. Administrator w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie prawo do usuwania odpowiedzi konkursowych, o których mowa w pkt 4.4. powyżej.

4.6. Odpowiedzi konkursowe, o których mowa w pkt 4.4. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.

Sekcja 5. Nagrody 

5.1. W Konkursie przewidziano nagrodę, zestaw, na który składa się:

a)    Książka “The Tale of Peter Rabbit

b)    Książka “The Tale of an Evil Princess

c)    Książka “Brighty Got Lost

d)    Książka “The Moon Tear of Adynis

e)    Zniżka 10% na pierwsze 4 spotkania zajęć angielskiego online dla dorosłych i młodzieży

 

5.2 Fundatorem Nagród jest Organizator.

5.3 Spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie komisja konkursowa powołana przez Organizatora, wyłoni autora najoryginalniejszego i najbardziej kreatywnego zgłoszenia (dalej „Laureaci”).

5.4 Lista Laureatów zostanie przedstawiona w terminie do 16.11.2020 roku.

5.5. Laureat nie ma możliwości wymiany Nagrody na inną lub na jej ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie Nagrody.

5.6. Organizator będzie kontaktował się z Laureatami za pośrednictwem serwisu Facebook.com.

5.7. Podczas odbioru Nagrody Laureat jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata i do pokwitowania jej odbioru.

5.8. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn leżących po stronie Uczestników pozostaną w dyspozycji Organizatora.

Sekcja 6. Dane osobowe 

6.1 Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez ASAP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 5/35,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714432, o kapitale zakładowym 5.000 złotych, NIP 5223111992, w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród Laureatom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101,poz. 926 ze zm.) W celu organizacji Konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

6.2 Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu.

6.3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu Uczestnika Konkursu w serwisie Facebook.com i będzie obejmowało imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.

6.4 Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych, jak również prawo do ich zmiany, poprawienia, żądania ich usunięcia oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Sekcja 7. Uczestnictwo w Konkursie i wykluczenie z Konkursu 

7.1. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do nienaruszania znaków handlowych, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących Organizatorowi, Administratorowi oraz jakimkolwiek osobom trzecim.

7.2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub postanowień regulujących funkcjonowanie serwisu Facebook.com, jak również w przypadku naruszenia praw osób trzecich lub prawa powszechnie obowiązującego a także dobrych obyczajów, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

7.3. W przypadku powzięcia podejrzenia, że Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia narusza bądź może naruszyć prawa osób trzecich Organizator ma prawo żądać udowodnienia, że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

7.4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

Sekcja 8. Postępowanie reklamacyjne

8.1.W reklamacji należy wskazać: imię, nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, numer telefonu i dokładny adres, e-mail, jak również opisać zdarzenie, które stanowi przedmiot reklamacji.

8.2.Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3

8.3.Reklamacje rozpatrywane będą  w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik składający reklamację  zostanie powiadomiony pisemnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 

angielski online