Najpiękniejsze Życzenia po Angielsku z Tłumaczeniem
GOTOWE ZWROTY

Loading

życzenia po angielsku blog

Szukasz życzeń po angielsku? Dobrze trafiłeś.

Znajdziesz tu najpiękniejsze życzenia po angielsku na każdą ważną okazję wraz z tłumaczeniami.

Życzenia zarówno dla rodziny, przyjaciół jak i partnerów biznesowych.

Daj znać w komentarzu jeśli szukasz życzeń, których tu nie ma.

PS: Tłumaczenia na polski mogą czasem dziwnie albo śmiesznie brzmieć. Starałam się mniej więcej przekazać znaczenie życzeń. Niestety nie zawsze mamy odpowiednie słowa w j.polskim. No ale chyba nie po polskie życzenia tu przychodzisz 😉

ŻYCZENIA PO ANGIELSKU NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Typowe życzenia po angielsku mają dwa elementy: życzenie i podpis.

Jak w wiadomości poniżej:

format życzeń po angielsku

Wybierz ulubione życzenia z menu i dodaj do nich podpis i voila! Życzenia po angielsku gotowe.

Krok 1: Wybierz życzenia

Krok 2: Wybierz podpis

 • Congrats,
 • Congratulations,
 • Warmly,
 • Best wishes,
 • Warmest wishes,
 • Love,
 • With love,
 • Lots of love,
 • Love always,
 • Much love to you,
 • All my/our love,
 • Love you,
 • Love and prayers,
 • Wishing you every blessing,
 • Best,
 • All the best,
 • Wishing you all the best,
 • Blessings,
 • God bless,
 • Overjoyed,
 • Sincerely,

Życzenia po Angielsku na Boże Narodzenie

życzenia na boże narodzenie

?Dla Obcojęzycznych Przyjaciół

Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Jolly Christmas!❤️

[Mając Ciebie za przyjaciela sprawia, że czuję się jakby gwiazdka była każdego dnia. Radosnych Świąt!]

I don’t think that Santa will be visiting you this year, you’ve been very naughty. But it’s okay, don’t worry, I got some presents for you! Merry Christmas to my best friend, a partner in crime, my ride or die. Hugs and kisses!

[Nie sądzę, żeby Święty Mikołaj odwiedził Cię w tym roku, byłeś bardzo niegrzeczny. Ale w porządku, nie martw się, mam dla Ciebie prezenty! Wesołych Świąt dla mojego najlepszego przyjaciela z którym mogę konie kraść. Uściski i całusy!]

Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity this Christmas and in the coming New Year.

[Życzę Tobie i Twojej rodzinie zdrowia, szczęścia, pokoju i pomyślności w te Święta Bożego Narodzenia oraz w nadchodzący Nowy Rok.]

As lovely as the holidays can be, they can also make people feel down and stressed. I know this can be a difficult time of year, and I want you to know that you’re not alone. I’m sending you my warmest seasons greetings and lots of love. ❤️

[Święta mogą być piękne, ale mogą też wywoływać u ludzi przygnębienie i stres. Wiem, że to może być trudna czas i chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Przesyłam Ci moje najcieplejsze pozdrowienia i mnóstwo miłości.]

The gift of love.
The gift of peace.
The gift of happiness.
May all these be yours at Christmas.

[Miłość w prezencie. Pokój w prezencie. Szczęście w prezencie. Niech wszystko to będzie Twoje w te Święta]

They say “It’s all fun and games until Santa checks the naughty list…” Let’s hope he wasn’t paying close attention to us this year! Thanks for being such a great friend. Let’s hope 2021 will be a better year!

[Mówią: „Wszystko fajnie, dopóki Mikołaj nie sprawdzi listy niegrzecznych dzieci” … Miejmy nadzieję, że nie zwracał na nas zbytniej uwagi w tym roku! Dziękuję Ci za to, że jesteś tak wspaniałym przyjacielem. Miejmy nadzieję, że 2021 okaże się lepszym rokiem!]

?Dla Rodziny Mieszkającej za Granicą

Joy to the world! The Lord has come! Wishing you every blessing this festive season!

[Radość dla świata! Pan przyszedł! Życzę wszelkich błogosławieństw w tym okresie świątecznym!]

Merry Christmas to you and the kids! Hope it’s a fun one with minimal stress (who are we kidding?!)!?

[Wesołych Świąt dla Was i dla dzieci! Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z minimum stresu (kogo my chcemy oszukać?!)]

We may not party this Christmas together but we are bonded with love, connected with heart and knotted with our feelings… Wishing Merry Christmas to my wonderful family. ❤️

[Może nie bawimy się razem w te Święta Bożego Narodzenia, ale łączy nas miłość, serce i uczucia… Życzę Wesołych Świąt mojej wspaniałej rodzinie.]

Thank you for all your support you have given us from the very beginning. May you be blessed with good health, prosperity and luck. May Santa Claus bring along these gifts wrapped for you in love. Merry Xmas.

„Dziękujemy za całe wsparcie, jakie nam daliście od samego początku. Obyście byli obdarzeni dobrym zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Niech Święty Mikołaj przyniesie ze sobą te prezenty zapakowane w miłość. Wesołych Świąt.”

To a healthy present and a prosperous future! We raise a glass to you this Christmas all the way from [wstaw swoje miejsce]. Best wishes for a Merry Christmas and a magnificent New Year.

[Za zdrową teraźniejszość i dostatnią przyszłość! Podnosimy toast w te Święta aż z [wstaw swoje miejsce]. Z życzeniami Wesołych Świąt i wspaniałego Nowego Roku.]

You’re all so important to us. Stay safe and stay happy this special Christmas time!

[Jesteście dla nas bardzo ważni. Bądź bezpieczni i szczęśliwy w tym wyjątkowym okresie świątecznym!]

The spirit of Christmas is love.
God loves us so much that He gave His Son to us.
Let us celebrate His birthday! Merry Christmas!

[Duch Świąt to duch miłości. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna. Świętujmy Jego urodziny! Wesołych Świąt!]

May this Christmas end the present year on a cheerful note and make way for a fresh and bright New Year. Here’s wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year!

[Niech te Święta Bożego Narodzenia zakończą obecny rok w radosnym tonie i zrobią miejsce na powiew świeżości Nowego Roku. Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!]

Another year has passed us by and we hope that your whole family have a wonderful Christmas and get everything you wish for.

[Kolejny rok mija i mamy nadzieję, że cała Wasza rodzina spędzi wspaniałe Święta i otrzymacie wszystko co sobie wymarzyliście.]

The essence of Christmas in not on the presents.
It’s Christ’s presence living in us.
Have a blessed Christmas!

[Istotą Świąt Bożego Narodzenia nie są prezenty. Istotą jest obecność Chrystusa żyjącego w nas. Błogosławionych Świąt!]

?Dla Nauczyciela Angielskiego

Wishing you a truly Merry Christmas, dear Teacher! May your free days be filled with only loving people, gratefulness and peace as you celebrate this Christmas time!

[Drogi Nauczycielu, życzę Ci naprawdę wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech dni świętowania Bożego Narodzenia będą wypełnione tylko kochającymi ludźmi, wdzięcznością oraz pokojem!]

Learning English is not a piece of cake. But with a teacher like you, every lesson feels like Christmas. You give your students so much homework, and we couldn’t be more grateful for that. May the Christmas star enlighten your house and keep all of your loved ones safe and sound.

[Nauka angielskiego to nie bułka z masłem, ale z takim nauczycielem jak Ty, każda lekcja jest jak Choinka. ? Dajesz swoim uczniom tyle pracy domowej za co nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni. ? Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Twój dom i daje bezpieczeństwo wszystkim domownikom.]

Merry Christmas to you and everyone you love! The passion you share with us is precious, and I wanted to say that you are the best teacher I’ve ever had. May this holiday season bring you a lot of joy.

[Wesołych Świąt dla Ciebie i dla wszystkich których kochasz. Pasja którą dzielisz się z nami jest cenna, i chciałem dodać, że jesteś najlepszą nauczycielką jaką do tej pory miałem. Niech ten okres świąteczny przyniesie Ci dużo radości.]

You are so important to us. Without you the English lessons wouldn’t be the same. Stay safe and stay happy during this special Christmas time! ?

[Jesteś dla nas bardzo ważny. Bez Ciebie nasze lekcje angielskiego nie byłyby takie same! Uważaj na siebie i bądź szczęśliwy w tym wyjątkowym okresie świątecznym!]

Never have I ever thought I can be lucky enough to have such an amazing teacher as you are. Thank you for practical lessons and inspiration for me through all these months(years). God bless you and your family. Merry Christmas!   

[Nigdy nie myślałam, że będę taką szczęściarą aby mieć tak niesamowitego nauczyciela jak Ty. Dziękuję za praktyczne lekcje i inspirację dla mnie przez te wszystkie miesiące (lata). Niech Bóg błogosławi Ciebie i twoją rodzinę. Wesołych Świąt!]

It is very important to have a teacher who can listen and always has the right word for you. A new grammar rule that for sure will be helpful. ? Dear Teacher, I’m more than grateful to you for everything you have done. Merry Christmas to you and your wonderful family!

[Bardzo ważne jest, aby mieć nauczyciela, który potrafi słuchać i zawsze ma dla Ciebie właściwe słowo. Nową regułę gramatyczną, która na pewno będzie pomocna. ? Drogi Nauczycielu, jestem Ci więcej niż wdzięczna za wszystko, co zrobiłeś. Wesołych Świąt dla Ciebie i Twojej wspaniałej rodziny!]

?Dla Klienta

Our number one goal is to provide best services to our clients and make them happy, and we are so very grateful that you are still with us. We will continue to grow and evolve in the upcoming year to make you even happier. Merry Christmas to you and your loved ones! 

[Naszym celem numer jeden jest zapewnienie naszym klientom najlepszych usług i uszczęśliwianie ich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nadal jesteś z nami. W nadchodzącym roku będziemy dalej rosnąć i ewoluować, aby uczynić Cię jeszcze szczęśliwszym. Wesołych Świąt dla Ciebie i Twoich bliskich!]

Merry Christmas to the real heroes that help our company to happily exist and prosper. May your Christmas sound like laughter and taste like cinnamon and nutmeg. Have a happy holiday season! 

[Wesołych Świąt dla prawdziwych bohaterów, którzy pomagają naszej firmie szczęśliwie istnieć i prosperować. Niech Twoje Święta brzmią jak śmiech i smakują jak cynamon i gałka muszkatołowa. Wesołych Świąt!]

Thank you for helping us to grow as a company. We wouldn’t be where we are now without your support. Wishing you the most joyful holiday season and the happiest Christmas.

[Dziękujemy za pomoc w rozwoju naszej firmy. Bez Twojego wsparcia nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy teraz. Życzę najradośniejszych i najszczęśliwszych świąt Bożego Narodzenia.]

?Dla Szefa

A little more time

a little less stress,

This Christmas I wish you

the very best.

[Trochę więcej czasu, trochę mniej stresu. Niech w te Święta radości nie będzie kresu.]

The past year made me realize how lucky I am to have you as a boss. Your leadership and support helped me to get through the toughest times, and I couldn’t be more grateful for that. Merry Christmas! 

[Miniony rok uświadomił mi, jakie mam szczęście, że jesteś moim szefem. Twoje przywództwo i wsparcie pomogły mi przetrwać najtrudniejsze czasy i nie mogłem być za to bardziej wdzięczny. Wesołych Świąt!]

On this special occasion, the whole team wants to thank you for making us feel like we’re family. It’s a pleasure working with you, and we can’t wait to see what the future holds. Let’s hope for the best. Merry Christmas to you and everyone you love!

[Z tej wyjątkowej okazji cały zespół chce Ci podziękować za to, że sprawiłeś, że poczuliśmy się jak rodzina. Praca z Tobą to przyjemność i nie możemy się doczekać, co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że coś lepszego. Wesołych Świąt dla Ciebie i wszystkich, których kochasz!]

It’s been a tough year, but you handled it amazingly. Enjoy your time with your family, drink some whiskey and forget about all your worries. Merry Christmas from me and mines to you and yours!

[To był ciężki rok, ale świetnie sobie z nim poradziłeś. Ciesz się czasem z rodziną, pij whisky i zapomnij o wszystkich zmartwieniach. Wesołych Świąt ode mnie i moich dla Ciebie i Twoich!]

?Na Facebooka

What can be better than enjoying the company of everyone you love, safe and sound, on the most magical night of the year? Let’s raise our glasses for a year of peace and health. Merry Christmas! 

[Co może być lepszego niż cieszenie się towarzystwem wszystkich, których kochasz, bezpiecznych i zdrowych, w najbardziej magiczną noc w roku? Podnieśmy okulary na rok pokoju i zdrowia. Wesołych Świąt!]

Many of us will spend this Christmas in a smaller circle than every year. Let’s make this holiday season the time we appreciate what we have. Peaceful Christmas!

[Wielu z nas spędzi te Święta Bożego Narodzenia w mniejszym kręgu niż co roku. Niech ten okres świąteczny będzie czasem, w którym docenimy to, co mamy. Spokojnych Świąt!]

The most valuable and magical Christmas present is LOVE, and you don’t even need Santa to get you one. Show some love to everyone who surrounds you, including yourself, and you will never forget this marvellous night. Merry Christmas!

[Najcenniejszym i najbardziej magicznym prezentem bożonarodzeniowym jest miłość, a nie potrzebujesz nawet Świętego Mikołaja, aby ją dostać. Okaż trochę miłości każdemu, kto Cię otacza, w tym sobie, a nigdy nie zapomnisz tej cudownej nocy. Wesołych Świąt!]

Don’t forget that on Christmas night your dreams can actually come true. All you need is a little faith. May your dreams become reality on this very special night. Merry Christmas!

[Nie zapominaj, że w noc Bożego Narodzenia Twoje marzenia mogą się spełnić. Potrzebujesz tylko trochę wiary. Niech Twoje sny staną się rzeczywistością w tę wyjątkową noc. Wesołych Świąt!]

Merry Christmas to all! May this beautiful night stays in our memories as one of the most magical nights in our lives. Don’t forget to show a lot of affection to ones you love and laugh as loud as you can! 

[Wesołych Świąt wszystkim! Niech ta piękna noc pozostanie w naszej pamięci jako jedna z najbardziej magicznych nocy w naszym życiu. Nie zapomnij okazywać wiele uczuć bliskim i śmiać się tak głośno, jak tylko potrafisz!]

Christmas is a perfect time to revaluate life and make sure that you are doing everything right. Listen to your heart and always be kind to others. Merry Christmas!

[Boże Narodzenie to idealny czas na przewartościowanie życia i upewnienie się, że wszystko robisz dobrze. Słuchaj swojego serca i zawsze bądź dobry dla innych. Wesołych Świąt!]

Życzenia po Angielsku na Nowy Rok

życzenia po angielsku

? Dla Przyjaciół

Our friendship is everlasting. Every year that I’ve spent with you feels like the best year ever. Thank you for cheering me up 24/7. May the upcoming year change your life for the better, Bud. Happy New Year! 

[Nasza przyjaźń jest wieczna. Każdy rok, który z Tobą spędziłem, wydaje mi się najlepszy w historii. Dziękuję za pocieszanie mnie przez całą dobę. Niech nadchodzący rok zmieni twoje życie na lepsze, Kumplu/Kumpelo. Szczęśliwego Nowego Roku!]

Another happy year with my best friend! May all our years be full of laughter and silly things we love so much. Extremely happy to have you in my life, mate. Happy New Year to you and your family!

[Kolejny szczęśliwy rok z moim najlepszym przyjacielem! Niech wszystkie nasze lata będą pełne śmiechu i głupich rzeczy, które tak bardzo kochamy. Niezwykle szczęśliwy, że mam Cię w moim życiu, Przyjacielu. Szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie i Twojej rodziny!]

Show must go on! No matter what, we will always be best friends. Let’s forget about all of our misunderstandings and dance all night long. Wishing you the best of all, Buddy. Happy New Year!

[Przedstawienie musi trwać! Bez względu na wszystko, zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Zapomnijmy o wszystkich naszych nieporozumieniach i tańczmy całą noc. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, Kumplu/Kumpelo. Szczęśliwego Nowego Roku!]

May you become billionaire this year as I have dreamt that you are going to gift me a bungalow! Have a prosperous New Year!

[Obyś został miliarderem w tym roku, bo śniło mi się, że podarujesz mi domek! Pomyślnego Nowego Roku!]

What a night! I want to thank you for being with me through this year no matter what. I appreciate it so very much. I hope that the upcoming year will be as special for you as you are to me. 

[Co za noc! Chcę Ci podziękować za to, że byłeś ze mną przez ten rok, bez względu na wszystko. Bardzo to doceniam. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla Ciebie równie wyjątkowy, jak Ty dla mnie.]

Thanks for being my partner in crime the whole year. Have a good party and Happy New Year!

[Dzięki za to, że mogłem na Ciebie liczyć przez cały ten rok. Udanej imprezy i szczęśliwego Nowego Roku!]

I wish you more trips, more drinks, more free time to spend with me ?… more than the last year, and have new targets to achieve this year. Happy New Year Buddy!

[Życzę Ci więcej podróży, więcej drinków, więcej wolnego czasu do spędzenia ze mną ? … więcej niż w zeszłym roku, i życzę Ci nowych celów do osiągnąć w tym roku. Szczęśliwego Nowego Roku!]

New Year means new opportunities. Making money is not a problem for you, so I wish you to be surrounded by the most supportive and sincere people in the world. Can’t wait to see you on the cover of Forbes.

[Nowy Rok to nowe możliwości. Zarabianie pieniędzy nie jest dla Ciebie problemem, dlatego życzę Ci, aby otaczali Cię najbardziej wspierający i szczerzy ludzie na świecie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się na okładce Forbesa.]

Życzenia po Angielsku na Wielkanoc

życzenia po angielsku

? Dla Przyjaciół i Rodziny

Warmest thoughts to you and your family on this holiday. Happy Easter!

[Najcieplejsze myśli dla Ciebie i Twojej rodziny z Świąt. Wesołego Alleluja!]

May God shower you with blessings, love, and peace this Easter.

[Niech Bóg obsypie was błogosławieństwami, miłością i pokojem w tę Wielkanoc.]

Sending heartiest wishes on Easter. May you have the happiest Easter holiday filled with joy, peace, and so many Easter eggs.

[Przesyłam najserdeczniejsze życzenia na Wielkanoc. Obyś miał najszczęśliwsze święta wielkanocne wypełnione radością, spokojem i wieloma pisankami.]

Christ is risen. Hallelujah! May the miracle of Easter bring you renewed hope, faith, love and joy.

[Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! Niech cud Wielkanocy przyniesie wam odnowioną nadzieję, wiarę, miłość i radość.]

May the lesson of Easter lighten your heart and the blessings of the Lord are bestowed in your life always! Happy Easter Holiday.

[Niech ta lekcja Wielkanocy rozjaśni twoje serce, a błogosławieństwa Pana będą zawsze udzielane w twoim życiu! Wesołych Świąt Wielkanocnych.]

It’s such a hopeful time of year, and I wish you every good thing at Easter and always.

[To taka pełna nadziei pora roku. Życzę Wam wszystkiego dobrego w Wielkanoc i na codzień.]

Happy Easter! May this beautiful day be a testimony to God’s love and glory.

[Wesołego Alleluja! Niech ten piękny dzień będzie świadectwem miłości i chwały Boga.]

May the meaning of Easter reflect in your life and you along with your family experience the renewal of love and happiness!

[Niech sens Wielkanocy odbije się w Twoim życiu, a Ty wraz z rodziną przeżyjecie odnowę miłości i szczęścia!]

Sending my heartiest wishes on the holy Easter morning. May this Easter makes all your dreams come true and brings a lot of love, happiness, and health to your family!

[Przesyłam najserdeczniejsze życzenia w święty poranek Wielkanocny. Niech ta Wielkanoc spełni wszystkie Twoje marzenia i przyniesie Twojej rodzinie dużo miłości, szczęścia i zdrowia!]

Chocolate bunnies, colored eggs and whole lotta fun…
That’s what Easter and it’s merry-making is all about!
Have an egg-cellent, eggstra-hoppy Easter!

[Czekoladowe króliczki, kolorowe jajka i cała masa zabawy …
O to właśnie chodzi w Święta Wielkanocne, żeby się weselić!
Życzymy wspaniałych Świąt (gra słów w j.angielskim)!]

?Biznesowe:

Życzenia po Angielsku na Wielkanoc dla Partnerów Biznesowych i Klientów

Healthy, happy Easter full of faith, hope and love. Happy spring mood, cordial meetings with family and friends! Best wishes from your friends at [company name].

[Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. Najlepsze życzenia od kolegów i koleżanek z (nazwa firmy)]

Happy Easter from everyone at [company name] We hope your holidays will be filled with joy and laughter.

[Wesołych Świąt Wielkanocnych od wszystkich w firmie [nazwa firmy] Mamy nadzieję, że Wasze święta będą wypełnione radością i śmiechem.]

Victor Hugo: “Dawn and resurrection are synonymous. The reappearance of the light is the same as the survival of the soul.”

During this Easter, we take time to reflect upon the good things we have… like our partnership with you. We appreciate working with you and hope that this time will bring you happiness and success against all odds. From all of us at [company name].

[Victor Hugo: „Świt i zmartwychwstanie to synonimy. Ponowne pojawienie się światła jest tym samym, co przetrwanie duszy ”.

Podczas tej Wielkanocy poświęcamy czas na refleksję nad dobrymi rzeczami, które mamy… jak na przykład nasza współpraca z wami. Doceniamy współpracę z Tobą i mamy nadzieję, że ten czas przyniesie Ci szczęście i sukces wbrew wszelkim przeciwnościom. Od nas wszystkich w [nazwa firmy].

May Christ that risen awake in us what was still dormant, revive those already dead. Let the light of His Word lead us through life to eternity. Greetings from the entire crew at [company’s name]

[Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, ci już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Pozdrowienia od całego zespołu [nazwa firmy]

The team at [company name] wishes you peace, joy and prosperity throughout the Easter. Thank you for your continued support and partnership. May this beautiful springtime bring you the greatest feelings of gratitude, love, compassion, hope, and faith.

[Zespół firmy [nazwa firmy] życzy spokoju, radości i pomyślności w okresie Wielkanocy. Dziękujemy za nieustające wsparcie i partnerstwo. Niech ta piękna wiosna przyniesie wam największe uczucia wdzięczności, miłości, współczucia, nadziei i wiary.]

Pope John Paul II: “Do not abandon yourselves to despair. We are the Easter people and hallelujah is our song.”

Easter is a time of hope and joy.
Therefore, I wish you abundant grace and God’s blessing,
both in private and professional life.
I hope that the joy of Easter will fill your hearts with hope and let you look to the future with confidence.

Happy Hallelujah!

Jan Paweł II: Nie poddawajcie się rozpaczy. Jesteśmy ludźmi Wielkanocy, a naszą pieśnią jest alleluja.

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i radości.
Dlatego życzę obfitych Łask i Bożego błogosławieństwa,
zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.
Życzę aby radość płynąca z Wielkiej Nocy
napełniła Państwa serca
nadzieją i pozwoliła z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja !]

Życzenia Urodzinowe po Angielsku

życzenia po angielsku

? Dla Niej

? Dla Niego

? Dla Niej:

Życzenia po Angielsku na Urodziny dla Koleżanki czy Znajomej

On your birthday we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday!

[W Twoje urodziny życzymy Ci, aby wszystko, czego najbardziej pragniesz w życiu, przychodziło do Ciebie tak, jak sobie to wyobrażałeś lub lepiej. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

Happy Birthday! May your day be more beautiful than a unicorn farting rainbows!

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój dzień będzie piękniejszy niż jednorożec pierdzący tęczą!]

Cheers to a woman who has been 18… fifty times!

[Zdrowia dla kobiety która jest wieczną osiemnastką!]

I know you had lots of birthday wishes yesterday, but who is thinking of you today? Me, that’s who.

Happy belated birthday! 

[Wiem, że miałeś wczoraj wiele życzeń urodzinowych, ale kto myśli o tobie dzisiaj? Ja, to proste.

Spóźnione wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

An excuse to celebrate
Another year to cheer
Your birthday is a special time
So smile from ear to ear

Keep the moments close to your heart
toss another bottle of wine into the cart
let’s celebrate your special day
worry about the calories after, it’s okay!

[Wymówka do świętowania
Kolejny rok do świętowania
Twoje urodziny to wyjątkowy czas
Więc uśmiechaj się od ucha do ucha

Trzymaj chwile blisko twojego serca
wrzuć kolejną butelkę wina do wózka
świętujmy Twój wyjątkowy dzień
martw się o kalorie później, jest OK!]

I can’t believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to celebrate with you!

[Nie mogę uwierzyć, jakie mam szczęście, że znalazłem przyjaciela takiego jak ty. Sprawiasz, że każdy dzień mojego życia jest wyjątkowy. Moim celem jest upewnienie się, że Twoje urodziny są jednym z najbardziej wyjątkowych dni w historii. Nie mogę się doczekać, aby świętować z tobą!]

May your hair dye and mascara never run! Happy Birthday, old lady!

[Niech farba na twoich włosach i tusz na twoich rzęs nigdy się nie spłyną! Wszystkiego najlepszego, staruszko!]

Happy Birthday! In dog years this would be heaven for you.

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! W psich latach byłby to dla ciebie raj.]

Wishing you dreams
To guide your path,
Wishing you health
To keep your soul happy,
Wishing you pleasure
To want nothing and have it,
Wishing you the happiest day in the world
You deserve it all! 

[Życzę ci marzeń
Aby poprowadziły twoją ścieżkę,
Życzę ci zdrowia
Aby twoja dusza była szczęśliwa,
Życzę Ci przyjemności
Abyś niczego nie chciał i miał wszystko
Życzę najszczęśliwszego dnia na świecie
Zasługujesz na to wszystko!]

You are never too old to set another goal or to dream a new dream! May this year be an opportunity to celebrate achievements and set the new goals! Happy Birthday!

[Nigdy nie jesteś za stary, aby postawić sobie inny cel lub mieć nowe marzenia! Niech ten rok będzie okazją do świętowania osiągnięć i wyznaczania celów! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

Wishing nothing but love and happiness on your special day. Happy birthday!

Życzę Ci miłości i szczęścia w Twój wyjatkowy dzień. Sto lat!

? Dla Niego:

Życzenia po Angielsku na Urodziny dla Kolegi czy Znajomego

Just like a fine wine, you seem to get better with age. Happy birthday, handsome guy!

[Jak dobre wino, z wiekiem wydaje się, że stajesz się lepszy. Wszystkiego najlepszego, przystojniaku!]

Cheers to an old man who still thinks he is young! Call it “life experience” and enjoy your birthday, anyway!

[Zdrówko za staruszka, który wciąż myśli, że jest młodzieniaszkiem! Nazwij to „doświadczeniem życiowym” i ciesz się swoimi urodzinami!]

Happy birthday! Today, I would advise you to be nice to your kids. Remember, the older you get, the closer you get to having them choose a nursing home!

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Dziś radziłbym, żebyś był miły dla swoich dzieci. Pamiętaj, że im jesteś starszy, tym bliżej jesteś dnia, kiedy będą wybierali dom opieki!]

As you get older, three things happen: the first is your memory goes, and I can’t remember the other two… Happy Birthday! 

[Kiedy się starzejesz, dzieją się trzy rzeczy: pierwsza to utrata pamięci, i nie pamiętam dwóch pozostałych rzeczy… Sto lat!]

You drink too much, you swear too much, you have no morals – you’re everything I want in a friend! Cheers mate!

[Za dużo pijesz, za dużo przeklinasz, nie masz moralności – jesteś wszystkim, czego chcę od przyjaciela! Zdrowie przyjacielu!]

As your friend, I am here to remind you of significant things! Like ‘always save money for retirement’! Happy Birthday Bro!

[Jako twój przyjaciel jestem tutaj, aby przypomnieć ci ważne rzeczy! Na przykład „zawsze oszczędzaj na emeryturę”! Wszystkiego najlepszego, byku!]

Congratulations on being a year older and still maintaining such a low level of maturity; you are truly an inspiration!

[Gratuluję, że jesteś o rok starszy i nadal utrzymujesz tak niski poziom dojrzałości; jesteś naprawdę inspiracją!]

Happy centre of attention day!

[Udanego dnia w centrum uwagi!]

Sending you best wishes for success, health, and good fortune today and in the year to come. Enjoy your special day. Happy Birthday! 

[Przesyłam najlepsze życzenia sukcesu, zdrowia i powodzenia dzisiaj i w nadchodzącym roku. Ciesz się swoim specjalnym dniem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

Życzenia po Angielsku na Dzień Kobiet

życzenia po angielsku

You can break down a woman temporarily, but a real woman will always pick up the pieces, rebuild herself, and come back stronger than ever. Happy Women’s Day!

[Możesz chwilowo załamać kobietę, ale prawdziwa kobieta zawsze pozbiera kawałki, odbuduje się i wróci silniejsza niż kiedykolwiek. Szczęśliwego Dnia Kobiet!]

A real woman creates her own path and is whatever she wants to be. I wish you the best of luck and every success in creating your own story. Happy Women’s day!

[Prawdziwa kobieta tworzy własną ścieżkę i jest tym, kim chce być. Życzę Ci szczęścia i powodzenia w tworzeniu własnej historii. Szczęśliwego Dnia Kobiet!]

Keep your heels, head, and standards high. Keep shining and smiling always! Happy Women’s Day!

[Utrzymuj wysokie obcasy, głowę i wysokie standardy. Świeć i uśmiechaj się zawsze! Szczęśliwego Dnia Kobiet!]

 A woman is like a tea bag; you never know how strong it is until it’s in hot water. I wish us, women, all the strength and perseverance in the world. Have a wonderful Women’s Day! 

[Kobieta jest jak torebka herbaty; nigdy nie wiesz, jaka jest moc, dopóki nie znajdzie się w gorącej wodzie. Życzę nam kobietom całej siły i wytrwałości na świecie. Miłego Dnia Kobiet!]

 Define success on your own terms, achieve it by your own rules, and build a life you’re proud to live! All the best on Women’s Day!

[Zdefiniuj sukces na własnych warunkach, osiągnij go według własnych zasad i buduj życie, z którego jesteś dumna! Wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet!]

Don’t be a woman that needs a man. Be a woman a man needs! All the best for Women’s Day!

[Nie bądź kobietą, która potrzebuje mężczyzny. Bądź kobietą, której potrzebuje mężczyzna! Wszystkiego najlepszego na Dzień Kobiet!]

The woman who follows the crowd will usually go no further than the crowd. The woman who walks alone is likely to find herself in places no one has ever been before. I wish you courage to walk independantly through life. Wishing you a very happy Women’s Day!

[Kobieta, która podąża za tłumem, zwykle nie idzie dalej niż tłum. Kobieta, która chodzi sama, prawdopodobnie znajdzie się w miejscach, w których nikt wcześniej nie był. Życzę Ci odwagi do samodzielnego kroczenia przez życie. Życzę bardzo szczęśliwego Dnia Kobiet!!]

 Here’s to strong women: may we know them, may we be them, may we raise them! Let our dreams come true. Happy Women’s Day!

[Za silne kobiety: obyśmy je poznały, obyśmy nimi były, obyśmy je wychowywały! Niech nasze marzenia się spełnią. Szczęśliwego Dnia Kobiet!]

A woman like you is precious and hard to find. Wishing you a day as beautiful as you are!

[Kobieta taka jak ty jest cenna i trudna do znalezienia. Życzę Ci dnia tak pięknego jak Ty!!]

Życzenia po Angielsku dla Nauczyciela na Koniec Roku

życzenia po angielsku

?‍?Od Rodzica

?‍?Od Ucznia

?‍?Od Rodzica

Janek has grown so much this year. Thank you for all that you do! 

Janek bardzo urósł w tym roku. Dziekuję Pani/Panu za wszystko, co robisz!

Thank you for all that you do. Your hard work doesn’t go unnoticed. You’re appreciated!

Dziekujemy ci za wszystko, co robisz. Twoja ciężka praca nie pozostaje niezauważona. Doceniamy to!

The wages they pay you won’t fill any banks,
But your hard work really matters,
And you deserve a big THANKS!
Thank you so much!

Płace, które ci płacą, nie zapełnią żadnych banków,
Ale twoja ciężka praca naprawdę ma znaczenie,
I zasługujesz na wielkie PODZIĘKOWANIA!
Bardzo dziękujemy!

The world needs more great teachers like you! You’ve made this school year a whole lot better, thank you!

Świat potrzebuje więcej wspaniałych nauczycieli takich jak Pani/Pan! Dzięki Pani/Panu ten rok szkolny był o wiele lepszy, dziękuję!

?‍?Od Ucznia

The school year is ending, but your excitement about English learning has changed us forever. I’m so glad you are my teacher! Thank you, Mrs. Stephenson!

Rok szkolny dobiega końca, ale Twoja eksyctacja nauką angielskiego zmieniła nas na zawsze. Tak się cieszę, że jesteś moją nauczycielką! Dziękuję pani Stephenson!

From A to Z, it’s been a great year, Miss Foley! Thank you so much!

Od A do Z, to był wspaniały rok, panno Foley! Bardzo dziękuję!

The world needs more great teachers like you! You’ve made this school year a whole lot sweeter, thank you!

Świat potrzebuje więcej wspaniałych nauczycieli takich jak Ty! Dzięki Tobie ten rok szkolny jest o wiele słodszy, dziękuję!

Somehow, you made even the hardest lessons fun, Mr. McClure! Thanks for a great year!

W jakiś sposób sprawiłeś, że nawet najtrudniejsze lekcje były zabawne, panie McClure! Dzięki za wspaniały rok!

Życzenia po Angielsku z Okazji Narodzin Dziecka

życzenia po angielsku

So happy for you three. That’s going to be one lucky baby!

Jesteśmy bardzo szczęśliwi za waszą trójkę. To będzie jedno szczęśliwe dziecko!

Congratulations on your new arrival! Good luck with your next great adventure.

Gratulujemy nowego członka rodziny! Powodzenia w nowej wspaniałej przygodzie.

Wishing you many congratulations on the birth of your daughter/son.

Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji narodzin córeczki/synka.

Really happy for you both. Bring on the dirty nappies and sleepless nights!

Bardzo się cieszymy za Was. Czas na brudne pieluszki i nieprzespane noce!

Congratulations on the arrival of your son/daughter! At last, all your wishes came true. May the little guy/girl be blessed with good health, happiness, and prosperity throughout his life.

Gratulujemy przybycia Waszego syna/córki! W końcu spełniły się wszystkie Wasze marzenia. Niech mały chłopak/dziewczynka będzie błogosławiony dobrym zdrowiem, szczęściem i dobrobytem przez całe życie.

One tiny baby surrounded by so many happy hearts. Congratulations and much love to you all.

Jedno malutkie dziecko otoczone tyloma szczęśliwymi sercami. Gratulacje i dużo miłości dla was wszystkich.

We cannot wait to meet the cutie pie! So happy for your little family! Congratulations to the proud parents of such a sweet baby!

Nie możemy się doczekać, aż poznamy słodkie maleństwo! Cieszymy się szczęściem Waszej małej rodziny! Gratulacje dla dumnych rodziców tak słodkiego maluszka!

We heard that your kid is the cutest one in the whole hospital! Congrats on your new baby!

Słyszeliśmy, że Wasze dziecko jest najsłodsze w całym szpitalu! Gratulujemy nowego dziecka!

Życzenia po Angielsku na Nową Pracę

życzenia po angielsku na nową pracę

Wishing you the best and plenty of success in your new job.

Życzę Ci wszystkiego najlepszego i wielu sukcesów w nowej pracy.

Good luck in your new job!

Hope you enjoy it.

Powodzenia w nowej pracy. Mam nadzieję, że będzie Ci dawała przyjemność.

Congratulations on your new job, and good bloody luck to your new colleagues. ?

Gratuluję nowej pracy i życzę powodzenia nowym kolegom.

Well done on your new job! Don’t forget, first impressions count – so don’t be too efficient or they’ll expect that sh*t. ?

Dobra robota, masz nową pracę! Nie zapominaj, że liczy się pierwsze wrażenie – więc nie bądź zbyt skuteczny, bo będą się tego oczekiwać cały czas.

You did it! Here’s to amazing new things and all the success you deserve.

Udało Ci się! Zdrowie za niesamowite nowe rzeczy i cały sukces, na który zasługujesz.

She believed she could, and then she bloody well smashed it. Well done!!

Uwierzyła, że może, a potem to zrobiła. Dobra robota!!

Życzenia po Angielsku na Nowy Dom

życzenia po angielsku na nowy dom

Congrats on your new home! So very happy for you!

Gratulujemy nowego domu! Tak bardzo się cieszę!

Congratulations on your new home, sweet home!

Gratulujemy nowego domu, słodkiego domu!

Extending heartfelt congratulations as you settle in to your new house…and looking forward to seeing you make it home.

Przekazujemy Ci/Wam serdeczne gratulacje, w czasie gdy zaaklimatyzowujesz się w swoim nowym domu… i nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę jak się urządziłeś.

So thrilled to be celebrating your new home with you. Congratulations!

Jestem tak zachwycony, że możemy świętować z tobą twój nowy dom. Gratulacje!

Sending warmest wishes for your new home. May it always be filled with laughter and love.

Przesyłam najgorętsze życzenia z okazji nowego domu. Niech zawsze będzie wypełniony śmiechem i miłością.

You’ve worked for this home for a long time. Here’s to making your dream come true. You deserve it!

Pracowałeś na ten domu przez długi czas. Zdrowie za spełnione Twoje marzenie. Zasługujesz na to!

I just couldn’t be happier for you as you get settled in to your very first home.

Po prostu nie mógłbym być szczęśliwszy z twojego powodu, gdy zadomowiasz się w swoim pierwszym domu.

Bye-bye, renting…Hello, home ownership! Congratulations on your first house!

Żegnaj wynajem… Witaj, własny dom! Gratulujemy pierwszego domu!

Życzenia po Angielsku z Okazji Przejścia na Emeryturę

życzenia po angielsku przejście na emeryturę

Thank you for always supporting our team with your constant positivity and encouragement. We will miss you!

Dziękujemy za ciągłe wspieranie naszego zespołu swoją nieustanną pozytywnością i zachętą. Będziemy tęsknić za Tobą!

To a boss who has made a strong and lasting impact on me, may your retirement be everything you’ve hoped for.

Dla szefa, który wywarł na mnie silny i trwały wpływ, niech twoja emerytura będzie wszystkim, na co liczyłeś.

Thank you for always creating a motivating atmosphere all around the office. I will always miss your presence here. Have a great life ahead! I hope you get to experience all the adventures you wanted to after retirement and hope you enjoy every bit of your life.

Dziękuję za tworzenie motywującej atmosfery w całym biurze. Zawsze będę tęsknić za twoją obecnością tutaj. Życzymy wspaniałego życia! Mam nadzieję, że po przejściu na emeryturę przeżyjesz wszystkie przygody, których chciałeś, i że będziesz cieszyć się każdym kawałkiem swojego życia.

You will always be remembered for your hard work throughout the years. Thank you for your dedication to the team. Enjoy your retirement!

Będziesz zawsze pamiętany za ciężką pracę. Dziękuję za oddanie zespołowi. Życzymy miłej emerytury!

If you put in as much effort enjoying your retirement as you have while working with this company, it is sure to be a success!

Jeśli włożysz tyle wysiłku w czerpanie radości z emerytury, ile włożyłeś podczas pracy w tej firmie, na pewno będzie to sukces!

Enjoy the fruits of your hard labor. Here’s to wishing you a relaxing and wonderful retirement.

Ciesz się owocami swojej ciężkiej pracy. Życzę ci relaksującej i wspaniałej emerytury.

Congratulations on your retirement! Wishing you the best of health, happiness, and success on your new journey in life.

Gratulujemy przejścia na emeryturę! Życzę Ci wszystkiego najlepszego,  zdrowia, szczęścia i sukcesów w Twojej nowej życiowej podróży.

Życzenia po Angielsku z Okazji Ślubu

życzenia po angielsku ślub

May your marriage be filled with all the right ingredients: a heap of love, a dash of humor, a touch of romance, and a spoonful of understanding. May your joy last forever. Congratulations!

Niech twoje małżeństwo będzie wypełnione wszystkimi właściwymi składnikami: stosem miłości, odrobiną humoru, odrobiną romansu i łyżką zrozumienia. Niech twoja radość trwa wiecznie. Gratulacje!

Your wedding day may come and go, but may your love forever grow. Congratulations to the perfect couple!

Wasz dzień ślubu może przyjść i odejść, ale niech wasza miłość na zawsze rośnie. Gratulacje dla idealnej pary!

Through the storms of life, may your love for one another be steadfast and strong. Wishing you joy and happiness on your wedding day. Congratulations!

Niech wasza miłość do siebie nawzajem będzie niezachwiana i silna poprzez burze życia. Życzę radości i szczęścia w dniu ślubu. Gratulacje!

Thank you for letting me share in this joyful day. I wish you all the best as you embark on this wonderful union.

Dziękujemy, że pozwoliliście nam uczestniczyć w tym radosnym dniu. Życzę wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

I’ll tell you the secret of a happy marriage. It remains…a secret to all! Wishing you all the best of times ahead.

Powiem Ci sekret szczęśliwego małżeństwa. Ten sekret pozostaje… tajemnicą dla wszystkich! Życzę ci wszystkiego najlepszego w nadchodzących czasach.

May the One who brought you together bless your marriage, enrich your lives and deepen your love throughout the years.

Niech Ten, który was połączył, błogosławi wasze małżeństwo, wzbogaca wasze życie i pogłębia waszą miłość przez lata.

Życzenia po Angielsku na Pierwszą Komunię

życzenia po angielsku

Happy First Communion! May your life be full of bright smiles as on this special day—best wishes from the [Name] family.

Szczęśliwej Pierwszej Komunii Świętej! Niech twoje życie będzie pełne jasnych uśmiechów, jak w ten wyjątkowy dzień – najlepsze życzenia od rodziny [Nazwisko].

Let the light of Christ enter your heart on this blessed day. Happy Holy Communion!

Niech światło Chrystusa przeniknie do Twojego sercs w ten błogosławiony dzień. Szczęśliwej Komunii Świętej!

Dear Child, May the blessing of lord Jesus be poured on you from this day onward. Best wishes for your First Holy communion.

Drogi Dziecko, niech błogosławieństwo Pana Jezusa będzie wylane na Ciebie od tego dnia. Najlepsze życzenia z okazji Pierwszej Komunii Świętej.

As you receive your first Holy Communion today, I pray that the peace coming from Lord Jesus Christ be upon you from now.

Kiedy dziś przyjmujesz swoją pierwszą Komunię Świętą, modlę się, aby pokój pochodzący od Pana Jezusa Chrystusa był z tobą od teraz.

Today is the most important step in your journey of faith. Today you have joined the union of all members of the Church and received the ultimate food for your soul, Jesus Christ. May God guard you and guide you as you walk with Him on the path that He has prepared for you for the rest of your life.

Dzisiaj jest najważniejszy krok na twojej drodze wiary. Dzisiaj przyłączyłeś się do zjednoczenia wszystkich członków Kościoła i otrzymałeś ostateczny pokarm dla swojej duszy, Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Cię strzeże i prowadzi, gdy idziesz z Nim ścieżką, którą przygotował dla Ciebie do końca życia.

Blessings to you on your First Communion. Through receiving the body and blood of Jesus Christ for the first time, may you feel your union with Jesus today and every day as you live a life of faith dedicated to Him. By receiving the Eucharist for the rest of your life, you will be one with Jesus and live with Him one day in eternity. Congratulations!

Błogosławieństwa dla Ciebie podczas Twojej Pierwszej Komunii. Otrzymując po raz pierwszy Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, obyś poczuł swoje zjednoczenie z Jezusem dzisiaj i każdego dnia, kiedy żyjesz w wierze oddanym Jemu życiem. Przyjmując Eucharystię do końca życia, staniesz się jednym z Jezusem i będziesz żył z Nim pewnego dnia w wieczności. Gratulacje!

On this day of your First Holy Communion, may the peace of God rest on you and the joy of the Lord fill your heart. You are now intimately united with Jesus, and we pray that your union with Him grows stronger every day.

Niech w tym dniu Twojej Pierwszej Komunii Św. pokój Boży spocznie na tobie, a radość Pana napełni twoje serce. Jesteś teraz blisko zjednoczony z Jezusem i modlimy się, aby twoje zjednoczenie z Nim umacniało się z każdym dniem.

Congratulations on receiving your First Communion! May you feel the presence of Jesus with you today as you take communion for the first time. He is with you always. He will never leave you or forsake you. May you grow in your relationship with Him forever and ever.

Gratulujemy przyjęcia I Komunii Świętej! Obyś dziś czuł z sobą obecność Jezusa, kiedy po raz pierwszy przyjmujesz komunię. On jest z tobą zawsze. Nigdy cię nie opuści ani nie porzuci. Obyś wzrastał w swojej relacji z Nim na wieki wieków.

A teraz głos oddaję Tobie.

Mam nadzieję, że życzenia, które przygotowałam w tym artykule przydały Ci  się podczas wyjątkowej okazji.

Teraz Twoja kolej. Daj mi znać w komentarzu, które życzenie użyłeś.

A może brakuje jakiejś kategorii?

Napisz poniżej.

[learn_press_profile]

Dodaj komentarz