+48 791 744 495 kontakt@asap.waw.pl

Najpiękniejsze Życzenia po Angielsku z Tłumaczeniem

Najpiękniejsze Życzenia po Angielsku z Tłumaczeniem

życzenia po angielsku

Szukasz życzeń po angielsku? Dobrze trafiłeś.

Znajdziesz tu najpiękniejsze życzenia po angielsku na każdą ważną okazję wraz z tłumaczeniami.

Życzenia zarówno dla rodziny, przyjaciół jak i partnerów biznesowych.

Niekiedy pół żartem pół serio, jak w życiu.

Możesz mnie zapytać “No dobrze, ale co sprawia, że życzenia są najpiękniejsze?”

Odpowiem Ci krótko:

WDZIĘCZNOŚĆ ❤️

To właśnie odkryliśmy pisząc i zbierając dla Ciebie najpiękniejsze życzenia po angielsku.

 

Thank you for supporting us.

Best wishes from ASAP Speak&Play!

 

PS: Dla Twojej wygody jest interaktywne menu, dzięki któremu szybko znajdziesz to, czego szukasz.

PS2: Lista jest regularnie aktualizowana o nowe pomysły. Stay tuned!

ŻYCZENIA PO ANGIELSKU NA KAŻDĄ OKAZJĘ

  • Ślubne

  • Z okazji narodzin dziecka

Życzenia po Angielsku na Boże Narodzenie

życzenia po angielsku

🎄Dla Obcojęzycznych Przyjaciół

Having you as my friend makes me feel as if it is Christmas every day. Jolly Christmas!❤️

[Mając Ciebie za przyjaciela sprawia, że czuję się jakby gwiazdka była każdego dnia. Radosnych Świąt!]

I don’t think that Santa will be visiting you this year, you’ve been very naughty. But it’s okay, don’t worry, I got some presents for you! Merry Christmas to my best friend, a partner in crime, my ride or die. Hugs and kisses!

[Nie sądzę, żeby Święty Mikołaj odwiedził Cię w tym roku, byłeś bardzo niegrzeczny. Ale w porządku, nie martw się, mam dla Ciebie prezenty! Wesołych Świąt dla mojego najlepszego przyjaciela z którym mogę konie kraść. Uściski i całusy!]

Wishing you and your family health, happiness, peace and prosperity this Christmas and in the coming New Year.

[Życzę Tobie i Twojej rodzinie zdrowia, szczęścia, pokoju i pomyślności w te Święta Bożego Narodzenia oraz w nadchodzący Nowy Rok.]

As lovely as the holidays can be, they can also make people feel down and stressed. I know this can be a difficult time of year, and I want you to know that you’re not alone. I’m sending you my warmest seasons greetings and lots of love. ❤️

[Święta mogą być piękne, ale mogą też wywoływać u ludzi przygnębienie i stres. Wiem, że to może być trudna czas i chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Przesyłam Ci moje najcieplejsze pozdrowienia i mnóstwo miłości.]

The gift of love.
The gift of peace.
The gift of happiness.
May all these be yours at Christmas.

[Miłość w prezencie. Pokój w prezencie. Szczęście w prezencie. Niech wszystko to będzie Twoje w te Święta]

They say “It’s all fun and games until Santa checks the naughty list…” Let’s hope he wasn’t paying close attention to us this year! Thanks for being such a great friend. Let’s hope 2021 will be a better year!

[Mówią: „Wszystko fajnie, dopóki Mikołaj nie sprawdzi listy niegrzecznych dzieci” … Miejmy nadzieję, że nie zwracał na nas zbytniej uwagi w tym roku! Dziękuję Ci za to, że jesteś tak wspaniałym przyjacielem. Miejmy nadzieję, że 2021 okaże się lepszym rokiem!]

🎄Dla Rodziny Mieszkającej za Granicą

Joy to the world! The Lord has come! Wishing you every blessing this festive season!

[Radość dla świata! Pan przyszedł! Życzę wszelkich błogosławieństw w tym okresie świątecznym!]

Merry Christmas to you and the kids! Hope it’s a fun one with minimal stress (who are we kidding?!)!😄

[Wesołych Świąt dla Was i dla dzieci! Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z minimum stresu (kogo my chcemy oszukać?!)]

We may not party this Christmas together but we are bonded with love, connected with heart and knotted with our feelings… Wishing Merry Christmas to my wonderful family. ❤️

[Może nie bawimy się razem w te Święta Bożego Narodzenia, ale łączy nas miłość, serce i uczucia… Życzę Wesołych Świąt mojej wspaniałej rodzinie.]

Thank you for all your support you have given us from the very beginning. May you be blessed with good health, prosperity and luck. May Santa Claus bring along these gifts wrapped for you in love. Merry Xmas.

“Dziękujemy za całe wsparcie, jakie nam daliście od samego początku. Obyście byli obdarzeni dobrym zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Niech Święty Mikołaj przyniesie ze sobą te prezenty zapakowane w miłość. Wesołych Świąt.”

To a healthy present and a prosperous future! We raise a glass to you this Christmas all the way from [wstaw swoje miejsce]. Best wishes for a Merry Christmas and a magnificent New Year.

[Za zdrową teraźniejszość i dostatnią przyszłość! Podnosimy toast w te Święta aż z [wstaw swoje miejsce]. Z życzeniami Wesołych Świąt i wspaniałego Nowego Roku.]

You’re all so important to us. Stay safe and stay happy this special Christmas time!

[Jesteście dla nas bardzo ważni. Bądź bezpieczni i szczęśliwy w tym wyjątkowym okresie świątecznym!]

The spirit of Christmas is love.
God loves us so much that He gave His Son to us.
Let us celebrate His birthday! Merry Christmas!

[Duch Świąt to duch miłości. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna. Świętujmy Jego urodziny! Wesołych Świąt!]

May this Christmas end the present year on a cheerful note and make way for a fresh and bright New Year. Here’s wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year!

[Niech te Święta Bożego Narodzenia zakończą obecny rok w radosnym tonie i zrobią miejsce na powiew świeżości Nowego Roku. Życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!]

Another year has passed us by and we hope that your whole family have a wonderful Christmas and get everything you wish for.

[Kolejny rok mija i mamy nadzieję, że cała Wasza rodzina spędzi wspaniałe Święta i otrzymacie wszystko co sobie wymarzyliście.]

The essence of Christmas in not on the presents.
It’s Christ’s presence living in us.
Have a blessed Christmas!

[Istotą Świąt Bożego Narodzenia nie są prezenty. Istotą jest obecność Chrystusa żyjącego w nas. Błogosławionych Świąt!]

🎄Dla Nauczyciela Angielskiego

Wishing you a truly Merry Christmas, dear Teacher! May your free days be filled with only loving people, gratefulness and peace as you celebrate this Christmas time!

[Drogi Nauczycielu, życzę Ci naprawdę wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Niech dni świętowania Bożego Narodzenia będą wypełnione tylko kochającymi ludźmi, wdzięcznością oraz pokojem!]

Learning English is not a piece of cake. But with a teacher like you, every lesson feels like Christmas. You give your students so much homework, and we couldn’t be more grateful for that. May the Christmas star enlighten your house and keep all of your loved ones safe and sound.

[Nauka angielskiego to nie bułka z masłem, ale z takim nauczycielem jak Ty, każda lekcja jest jak Choinka. 😉 Dajesz swoim uczniom tyle pracy domowej za co nie moglibyśmy być bardziej wdzięczni. 😄 Niech Gwiazda Betlejemska oświeca Twój dom i daje bezpieczeństwo wszystkim domownikom.]

Merry Christmas to you and everyone you love! The passion you share with us is precious, and I wanted to say that you are the best teacher I’ve ever had. May this holiday season bring you a lot of joy.

[Wesołych Świąt dla Ciebie i dla wszystkich których kochasz. Pasja którą dzielisz się z nami jest cenna, i chciałem dodać, że jesteś najlepszą nauczycielką jaką do tej pory miałem. Niech ten okres świąteczny przyniesie Ci dużo radości.]

You are so important to us. Without you the English lessons wouldn’t be the same. Stay safe and stay happy during this special Christmas time! 😄

[Jesteś dla nas bardzo ważny. Bez Ciebie nasze lekcje angielskiego nie byłyby takie same! Uważaj na siebie i bądź szczęśliwy w tym wyjątkowym okresie świątecznym!]

Never have I ever thought I can be lucky enough to have such an amazing teacher as you are. Thank you for practical lessons and inspiration for me through all these months(years). God bless you and your family. Merry Christmas!   

[Nigdy nie myślałam, że będę taką szczęściarą aby mieć tak niesamowitego nauczyciela jak Ty. Dziękuję za praktyczne lekcje i inspirację dla mnie przez te wszystkie miesiące (lata). Niech Bóg błogosławi Ciebie i twoją rodzinę. Wesołych Świąt!]

It is very important to have a teacher who can listen and always has the right word for you. A new grammar rule that for sure will be helpful. 😊 Dear Teacher, I’m more than grateful to you for everything you have done. Merry Christmas to you and your wonderful family!

[Bardzo ważne jest, aby mieć nauczyciela, który potrafi słuchać i zawsze ma dla Ciebie właściwe słowo. Nową regułę gramatyczną, która na pewno będzie pomocna. 😊 Drogi Nauczycielu, jestem Ci więcej niż wdzięczna za wszystko, co zrobiłeś. Wesołych Świąt dla Ciebie i Twojej wspaniałej rodziny!]

🎄Dla Klienta

Our number one goal is to provide best services to our clients and make them happy, and we are so very grateful that you are still with us. We will continue to grow and evolve in the upcoming year to make you even happier. Merry Christmas to you and your loved ones! 

[Naszym celem numer jeden jest zapewnienie naszym klientom najlepszych usług i uszczęśliwianie ich. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że nadal jesteś z nami. W nadchodzącym roku będziemy dalej rosnąć i ewoluować, aby uczynić Cię jeszcze szczęśliwszym. Wesołych Świąt dla Ciebie i Twoich bliskich!]

Merry Christmas to the real heroes that help our company to happily exist and prosper. May your Christmas sound like laughter and taste like cinnamon and nutmeg. Have a happy holiday season! 

[Wesołych Świąt dla prawdziwych bohaterów, którzy pomagają naszej firmie szczęśliwie istnieć i prosperować. Niech Twoje Święta brzmią jak śmiech i smakują jak cynamon i gałka muszkatołowa. Wesołych Świąt!]

Thank you for helping us to grow as a company. We wouldn’t be where we are now without your support. Wishing you the most joyful holiday season and the happiest Christmas.

[Dziękujemy za pomoc w rozwoju naszej firmy. Bez Twojego wsparcia nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy teraz. Życzę najradośniejszych i najszczęśliwszych świąt Bożego Narodzenia.]

🎄Dla Szefa

A little more time

a little less stress,

This Christmas I wish you

the very best.

[Trochę więcej czasu, trochę mniej stresu. Niech w te Święta radości nie będzie kresu.]

The past year made me realize how lucky I am to have you as a boss. Your leadership and support helped me to get through the toughest times, and I couldn’t be more grateful for that. Merry Christmas! 

[Miniony rok uświadomił mi, jakie mam szczęście, że jesteś moim szefem. Twoje przywództwo i wsparcie pomogły mi przetrwać najtrudniejsze czasy i nie mogłem być za to bardziej wdzięczny. Wesołych Świąt!]

On this special occasion, the whole team wants to thank you for making us feel like we’re family. It’s a pleasure working with you, and we can’t wait to see what the future holds. Let’s hope for the best. Merry Christmas to you and everyone you love!

[Z tej wyjątkowej okazji cały zespół chce Ci podziękować za to, że sprawiłeś, że poczuliśmy się jak rodzina. Praca z Tobą to przyjemność i nie możemy się doczekać, co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że coś lepszego. Wesołych Świąt dla Ciebie i wszystkich, których kochasz!]

It’s been a tough year, but you handled it amazingly. Enjoy your time with your family, drink some whiskey and forget about all your worries. Merry Christmas from me and mines to you and yours!

[To był ciężki rok, ale świetnie sobie z nim poradziłeś. Ciesz się czasem z rodziną, pij whisky i zapomnij o wszystkich zmartwieniach. Wesołych Świąt ode mnie i moich dla Ciebie i Twoich!]

🎄Na Facebooka

What can be better than enjoying the company of everyone you love, safe and sound, on the most magical night of the year? Let’s raise our glasses for a year of peace and health. Merry Christmas! 

[Co może być lepszego niż cieszenie się towarzystwem wszystkich, których kochasz, bezpiecznych i zdrowych, w najbardziej magiczną noc w roku? Podnieśmy okulary na rok pokoju i zdrowia. Wesołych Świąt!]

Many of us will spend this Christmas in a smaller circle than every year. Let’s make this holiday season the time we appreciate what we have. Peaceful Christmas!

[Wielu z nas spędzi te Święta Bożego Narodzenia w mniejszym kręgu niż co roku. Niech ten okres świąteczny będzie czasem, w którym docenimy to, co mamy. Spokojnych Świąt!]

 

The most valuable and magical Christmas present is LOVE, and you don’t even need Santa to get you one. Show some love to everyone who surrounds you, including yourself, and you will never forget this marvellous night. Merry Christmas!

[Najcenniejszym i najbardziej magicznym prezentem bożonarodzeniowym jest miłość, a nie potrzebujesz nawet Świętego Mikołaja, aby ją dostać. Okaż trochę miłości każdemu, kto Cię otacza, w tym sobie, a nigdy nie zapomnisz tej cudownej nocy. Wesołych Świąt!]

Don’t forget that on Christmas night your dreams can actually come true. All you need is a little faith. May your dreams become reality on this very special night. Merry Christmas!

[Nie zapominaj, że w noc Bożego Narodzenia Twoje marzenia mogą się spełnić. Potrzebujesz tylko trochę wiary. Niech Twoje sny staną się rzeczywistością w tę wyjątkową noc. Wesołych Świąt!]

Merry Christmas to all! May this beautiful night stays in our memories as one of the most magical nights in our lives. Don’t forget to show a lot of affection to ones you love and laugh as loud as you can! 

[Wesołych Świąt wszystkim! Niech ta piękna noc pozostanie w naszej pamięci jako jedna z najbardziej magicznych nocy w naszym życiu. Nie zapomnij okazywać wiele uczuć bliskim i śmiać się tak głośno, jak tylko potrafisz!]

Christmas is a perfect time to revaluate life and make sure that you are doing everything right. Listen to your heart and always be kind to others. Merry Christmas!

[Boże Narodzenie to idealny czas na przewartościowanie życia i upewnienie się, że wszystko robisz dobrze. Słuchaj swojego serca i zawsze bądź dobry dla innych. Wesołych Świąt!]

Życzenia po Angielsku na Nowy Rok

🥂 Dla Przyjaciół

Our friendship is everlasting. Every year that I’ve spent with you feels like the best year ever. Thank you for cheering me up 24/7. May the upcoming year change your life for the better, Bud. Happy New Year! 

[Nasza przyjaźń jest wieczna. Każdy rok, który z Tobą spędziłem, wydaje mi się najlepszy w historii. Dziękuję za pocieszanie mnie przez całą dobę. Niech nadchodzący rok zmieni twoje życie na lepsze, Kumplu/Kumpelo. Szczęśliwego Nowego Roku!]

Another happy year with my best friend! May all our years be full of laughter and silly things we love so much. Extremely happy to have you in my life, mate. Happy New Year to you and your family!

[Kolejny szczęśliwy rok z moim najlepszym przyjacielem! Niech wszystkie nasze lata będą pełne śmiechu i głupich rzeczy, które tak bardzo kochamy. Niezwykle szczęśliwy, że mam Cię w moim życiu, Przyjacielu. Szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie i Twojej rodziny!]

Show must go on! No matter what, we will always be best friends. Let’s forget about all of our misunderstandings and dance all night long. Wishing you the best of all, Buddy. Happy New Year!

[Przedstawienie musi trwać! Bez względu na wszystko, zawsze będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Zapomnijmy o wszystkich naszych nieporozumieniach i tańczmy całą noc. Życzę Ci wszystkiego najlepszego, Kumplu/Kumpelo. Szczęśliwego Nowego Roku!]

May you become billionaire this year as I have dreamt that you are going to gift me a bungalow! Have a prosperous New Year!

[Obyś został miliarderem w tym roku, bo śniło mi się, że podarujesz mi domek! Pomyślnego Nowego Roku!]

What a night! I want to thank you for being with me through this year no matter what. I appreciate it so very much. I hope that the upcoming year will be as special for you as you are to me. 

[Co za noc! Chcę Ci podziękować za to, że byłeś ze mną przez ten rok, bez względu na wszystko. Bardzo to doceniam. Mam nadzieję, że nadchodzący rok będzie dla Ciebie równie wyjątkowy, jak Ty dla mnie.]

Thanks for being my partner in crime the whole year. Have a good party and Happy New Year!

[Dzięki za to, że mogłem na Ciebie liczyć przez cały ten rok. Udanej imprezy i szczęśliwego Nowego Roku!]

I wish you more trips, more drinks, more free time to spend with me 😄… more than the last year, and have new targets to achieve this year. Happy New Year Buddy!

[Życzę Ci więcej podróży, więcej drinków, więcej wolnego czasu do spędzenia ze mną 😄 … więcej niż w zeszłym roku, i życzę Ci nowych celów do osiągnąć w tym roku. Szczęśliwego Nowego Roku!]

New Year means new opportunities. Making money is not a problem for you, so I wish you to be surrounded by the most supportive and sincere people in the world. Can’t wait to see you on the cover of Forbes.

[Nowy Rok to nowe możliwości. Zarabianie pieniędzy nie jest dla Ciebie problemem, dlatego życzę Ci, aby otaczali Cię najbardziej wspierający i szczerzy ludzie na świecie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy się na okładce Forbesa.]

🥂Dla Rodziny

I wish you to look forward to the upcoming year with confidence and courage, giving wings to your dreams! Live your life to the fullest extent, happy New Year!

[Życzę, abyście z ufnością i odwagą czekali na nadchodzący rok, dodając skrzydeł swoim marzeniom! Żyjcie pełnią życia, szczęśliwego Nowego Roku!]

Happy New Year – We wish you well,
What things may come no-one can tell.
Yet blessings surely can be found,
We hope that plenty come around!

[Szczęśliwego Nowego Roku – życzymy wszystkiego dobrego,
Co może się wydarzyć, nikt tego nie wie.
Jednak z pewnością można znaleźć błogosławieństwa,
Mamy nadzieję, że wiele się pojawi w Waszym życiu!]

Life consists of ups and downs, but thanks to you our downs don’t feel that bad. Your love and support are priceless. I hope that someday we will give you as much as you gave me. Happy New Year!

[Życie składa się z wzlotów i upadków, ale dzięki Wam nasze upadki nie są takie złe. Wasza miłość i wsparcie są bezcenne. Mamy nadzieję, że kiedyś damy Wam tyle, ile daliście nam. Szczęśliwego Nowego Roku!]

My Happy New Year wish for you
Is for your best year yet,
A year where life is peaceful,
And what you want, you get.

A year in which you cherish
The past year’s memories,
And live your life each new day,
Full of bright expectancies.

I wish for you a holiday
With happiness galore;
And when it’s done, I wish you
Happy New Year, and many more.

By Joanna Fuchs

[Życzę Wam szczęśliwego Nowego Roku Aby to był Twój najlepszy jak dotąd rok. Rok, w którym życie jest spokojne, a co chcesz, dostajesz.

Rok, w którym cenisz wspomnienia minionego roku, i żyjesz swoim życiem każdego nowego dnia pełnego jasnych celów.

Życzę Wam Świąt pełnych szczęścia; a kiedy to się skończy, życzę Wam Szczęśliwego Nowego Roku i wielu kolejnych.]

🥂Dla Znajomych

Let’s cheers to us and let’s forget about about the bitter half of life for a moment. Love, laugh and live till sun goes up. Wishing you the best year ever. Happy 2021!

[Wypijmy toast za nas i zapomnijmy na chwilę o gorzkiej połowie życia. Kochaj, śmiej się i żyj do wschodu słońca. Życzę Ci najlepszego roku w życiu. Szczęśliwego 2021 roku!]

Men can starve from a lack of self-realization as much as they can from a lack of bread. That is why in the upcoming year I wish you a lot of opportunities for self-developing, attainable goals and motvation to achieve them. Prosperous 2021!

[Ludzie mogą umierać z braku samorealizacji tak samo, jak z braku chleba. Dlatego w nadchodzącym roku życzę Ci wielu możliwości samorozwoju, osiągalnych celów oraz motywacji do ich realizacji. Pomyślnego 2021!]

Be thankful for the prior year and hopeful about the next. Wishing you much prosperity, good health and good luck!

[Bądź wdzięczny za poprzedni rok i miej nadzieję na następny. Życzymy dużo pomyślności, dobrego zdrowia i powodzenia!]

Thank God this year is over. May the New Year bring you brighter days with hope for peaceful tomorrows. Happy 2021!

[Dzięki Bogu, ten rok się skończył. Niech Nowy Rok przyniesie Wam jaśniejsze dni z nadzieją na spokojne jutra. Szczęśliwego 2021 roku!]

Enjoy the countdown to a New Year filled with new plans, new opportunities, and new memories! Happy 2021!

[Ciesz się odliczaniem do Nowego Roku wypełnionego nowymi planami, nowymi możliwościami i nowymi wspomnieniami! Szczęśliwego 2021!]

It’s a time of reflection and looking forward to new possibilities. Happy New Year to you and your family!

[To czas refleksji i oczekiwania na nowe możliwości. Szczęśliwego Nowego Roku dla Ciebie i Twojej rodziny!]

🥂Biznesowe:

Życzenia po Angielsku na Nowy Rok dla Klientów, Partnerów Biznesowych, Kolegów z Zespołu i Szefa

Being a businessman is extremely hard nowadays. But somehow you make it look so easy. You are a born leader. May the upcoming be only about prosperity and wealth. Cheers to success!

[Prowadzenie biznesu jest obecnie niezwykle trudne. Ale w jakiś sposób sprawiasz, że wygląda to tak łatwo. Jesteś urodzonym liderem. Niech nadchodzący czas będzie tylko w dobrobycie i bogactwie. Wznieśmy toast za sukces!]

Welcome responsibilities as it will increase your chances of being prosperous and successful in this New Year. Thanks for letting us serve you as best as we can, happy New Year!

[Powitaj obowiązki, ponieważ zwiększają Twoje szanse na pomyślność i sukces w tym Nowym Roku. Dziękujemy za umożliwienie nam dostarczania Ci najlepszych usług, szczęśliwego Nowego Roku!!]

Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Thank you for being such a supportive and active team member. Let’s hope the New Year will bring us more opportunities to use our strengths to achieve success. Have a beautiful and prosperous New Year!

[Talent wygrywa mecze, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa. Dziękuję, że jesteś tak wspierającym i aktywnym członkiem zespołu. Miejmy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam więcej okazji do wykorzystania naszych mocnych stron, aby osiągnąć sukces. Życzymy pięknego i pomyślnego Nowego Roku!]

We are really grateful to you for every work you have done with us and our company. Working with you has been fruitful and rewarding, we wish you more success and new opportunities to work with you, thank you and a happy New Year!

[Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za każdą pracę wykonaną z nami i naszą firmy. Praca z Państwem była owocna i satysfakcjonująca, życzymy dalszych sukcesów i nowych możliwości współpracy, dziękujemy i szczęśliwego Nowego Roku!!]

It is a pleasure doing business with you, thank you for all the trust and feedback. We are looking forward to a new year filled with plenty of work and opportunities to work with you. Once again wishing you a Happy and Prosperous New year!

[Współpraca z Państwem to przyjemność, dziękujemy za zaufanie i feedback. Z niecierpliwością czekamy na nowy rok wypełniony mnóstwem pracy i możliwościami pracy z Państem. Po raz kolejny życzymy Szczęśliwego i Dostatniego Nowego Roku!]

At this time, we would like to extend our appreciation for your business and offer you best wishes for a prosperous New Year. May the sky be the limit for your success in 2021!

[W tym czasie chcielibyśmy wyrazić uznanie dla Państwa firmy i złożyć najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku. Niech nie będzie granic Państwa sukcesu w 2021!]

Leadership is not a title or a position. It’s an action and example. Thank you for giving the best examples for us and showing us the way to success. As the New Year approaches, give a moment of thought to the achievements and the failures of this year so that you know the right path for you and our team. Have a happy and successful New Year!

[Przywództwo nie jest tytułem ani stanowiskiem. To działanie i przykład. Dziękujemy za dawanie nam najlepszego przykładu i wskazywanie drogi do sukcesu. W miarę zbliżania się Nowego Roku zastanów się chwilę nad osiągnięciami i porażkami tego roku, abyś znał właściwą drogę dla siebie i naszego zespołu. Życzymy szczęśliwego i udanego Nowego Roku!]

Wow! What a Year! We went through ups and downs together. Thanks for being a part of our team. It’s people like you who make this place fantastic, and we’re very happy to have you here! May the New Year be heealthy, peacuful and successful for you and your family.

[Łał! Co za rok! Przeszliśmy razem wzloty i upadki. Dziękujemy, że jesteś częścią naszego zespołu. To ludzie tacy jak Ty sprawiają, że to miejsce jest fantastyczne i bardzo się cieszymy, że tu jesteś! Niech Nowy Rok będzie zdrowy, spokojny i pomyślny dla Ciebie i Twojej rodziny!]

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader. Thank you for being this kind of a leader who inspires us every day and helps us discover our hidden talents. May the New Year bring you happiness, satisfaction and more time to spend with the loved ones. Prosperous 2021! 

[Jeśli Twoje działania inspirują innych do marzeń, uczenia się więcej, robienia więcej i stania się kimś więcej, jesteś liderem. Dziękujemy za bycie takim liderem, który inspiruje nas każdego dnia i pomaga nam odkrywać nasze ukryte talenty. Niech Nowy Rok przyniesie Ci szczęście, satysfakcję i więcej czasu do spędzenia z najbliższymi. Pomyślnego 2021!]

Życzenia Urodzinowe po Angielsku

życzenia po angielsku

🎂 Dla Niej

🎂 Dla Niego

🎂 Dla Niej:

Życzenia po Angielsku na Urodziny dla Koleżanki czy Znajomej

On your birthday we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday!

[W Twoje urodziny życzymy Ci, aby wszystko, czego najbardziej pragniesz w życiu, przychodziło do Ciebie tak, jak sobie to wyobrażałeś lub lepiej. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

Happy Birthday! May your day be more beautiful than a unicorn farting rainbows!

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Niech Twój dzień będzie piękniejszy niż jednorożec pierdzący tęczą!]

Cheers to a woman who has been 18… fifty times!

[Zdrowia dla kobiety która jest wieczną osiemnastką!]

I know you had lots of birthday wishes yesterday, but who is thinking of you today? Me, that’s who.

Happy belated birthday! 

[Wiem, że miałeś wczoraj wiele życzeń urodzinowych, ale kto myśli o tobie dzisiaj? Ja, to proste.

Spóźnione wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

An excuse to celebrate
Another year to cheer
Your birthday is a special time
So smile from ear to ear

Keep the moments close to your heart
toss another bottle of wine into the cart
let’s celebrate your special day
worry about the calories after, it’s okay!

[Wymówka do świętowania
Kolejny rok do świętowania
Twoje urodziny to wyjątkowy czas
Więc uśmiechaj się od ucha do ucha

Trzymaj chwile blisko twojego serca
wrzuć kolejną butelkę wina do wózka
świętujmy Twój wyjątkowy dzień
martw się o kalorie później, jest OK!]

You are never too old to set another goal or to dream a new dream! May this year be an opportunity to celebrate achievements and set the new goals! Happy Birthday!

[Nigdy nie jesteś za stary, aby postawić sobie inny cel lub mieć nowe marzenia! Niech ten rok będzie okazją do świętowania osiągnięć i wyznaczania celów! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

I can’t believe how lucky I am to have found a friend like you. You make every day of my life so special. It’s my goal to make sure your birthday is one of the most special days ever. I can’t wait to celebrate with you!

[Nie mogę uwierzyć, jakie mam szczęście, że znalazłem przyjaciela takiego jak ty. Sprawiasz, że każdy dzień mojego życia jest wyjątkowy. Moim celem jest upewnienie się, że Twoje urodziny są jednym z najbardziej wyjątkowych dni w historii. Nie mogę się doczekać, aby świętować z tobą!]

May your hair dye and mascara never run! Happy Birthday, old lady!

[Niech farba na twoich włosach i tusz na twoich rzęs nigdy się nie spłyną! Wszystkiego najlepszego, staruszko!]

Happy Birthday! In dog years this would be heaven for you.

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! W psich latach byłby to dla ciebie raj.]

Wishing you dreams
To guide your path,
Wishing you health
To keep your soul happy,
Wishing you pleasure
To want nothing and have it,
Wishing you the happiest day in the world
You deserve it all! 

[Życzę ci marzeń
Aby poprowadziły twoją ścieżkę,
Życzę ci zdrowia
Aby twoja dusza była szczęśliwa,
Życzę Ci przyjemności
Abyś niczego nie chciał i miał wszystko
Życzę najszczęśliwszego dnia na świecie
Zasługujesz na to wszystko!]

H – is for the Happiest of all days
A – is for All the wishes and praise
P – is for the Presents you’ll open with delight
P – is for the Party that will last into the night
Y – is for the Year leading up to your day

B – is for the Balloons a celebration they’ll say
I – is for the Ice cream to have with your cake
R – is for the Ribbons and decorations you’ll make
T – is for the Theme you’ll decided to throw
H – is for the Hats made with confetti and a bow
D – is for the Day you know will be fun
A – is for Another great year that is done
Y – is for Your special day.

Happy Birthday! Happy Birthday! Hip-hip hooray!

🎂 Dla Niego:

Życzenia po Angielsku na Urodziny dla Kolegi czy Znajomego

Just like a fine wine, you seem to get better with age. Happy birthday, handsome guy!

[Jak dobre wino, z wiekiem wydaje się, że stajesz się lepszy. Wszystkiego najlepszego, przystojniaku!]

Cheers to an old man who still thinks he is young! Call it “life experience” and enjoy your birthday, anyway!

[Zdrówko za staruszka, który wciąż myśli, że jest młodzieniaszkiem! Nazwij to „doświadczeniem życiowym” i ciesz się swoimi urodzinami!]

Happy birthday! Today, I would advise you to be nice to your kids. Remember, the older you get, the closer you get to having them choose a nursing home!

[Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Dziś radziłbym, żebyś był miły dla swoich dzieci. Pamiętaj, że im jesteś starszy, tym bliżej jesteś dnia, kiedy będą wybierali dom opieki!]

As you get older, three things happen: the first is your memory goes, and I can’t remember the other two… Happy Birthday! 

[Kiedy się starzejesz, dzieją się trzy rzeczy: pierwsza to utrata pamięci, i nie pamiętam dwóch pozostałych rzeczy… Sto lat!]

You drink too much, you swear too much, you have no morals – you’re everything I want in a friend! Cheers mate!

[Za dużo pijesz, za dużo przeklinasz, nie masz moralności – jesteś wszystkim, czego chcę od przyjaciela! Zdrowie przyjacielu!]

As your friend, I am here to remind you of significant things! Like ‘always save money for retirement’! Happy Birthday Bro!

[Jako twój przyjaciel jestem tutaj, aby przypomnieć ci ważne rzeczy! Na przykład „zawsze oszczędzaj na emeryturę”! Wszystkiego najlepszego, byku!]

Congratulations on being a year older and still maintaining such a low level of maturity; you are truly an inspiration!

[Gratuluję, że jesteś o rok starszy i nadal utrzymujesz tak niski poziom dojrzałości; jesteś naprawdę inspiracją!]

Happy centre of attention day!

[Udanego dnia w centrum uwagi!]

Sending you best wishes for success, health, and good fortune today and in the year to come. Enjoy your special day. Happy Birthday! 

[Przesyłam najlepsze życzenia sukcesu, zdrowia i powodzenia dzisiaj i w nadchodzącym roku. Ciesz się swoim specjalnym dniem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!]

Asap Speak&Play

3 thoughts on “Najpiękniejsze Życzenia po Angielsku z Tłumaczeniem

  1. Slub i wesele to wielkie wydarzenia w zyciu mlodych ludzi. Z okazji rozpoczecia nowego rozdzialu zycia wreczamy mlodej parze podarunki. Skladamy rowniez najpiekniejsze zyczenia szczescia i niekonczacej sie milosci. Ponizej znajdziecie przyklady zyczen slubnych po angielsku wraz z tlumaczeniem. I hope your wedding day is going to be everything you’ve always dreamed of and much more. Congratulations! Zycze Wam aby Wasz slub byl wszystkim o czym zawsze marzyliscie i jeszcze wiecej. Gratulacje!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

angielski online