+48 791 744 495 [email protected]

Regulamin Świadczenia Usług w ramach Subskrypcji "Warsztaty Karnet OPEN 30"

INFORMACJE OGÓLNE

I. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dostępu i korzystania z usługi subskrypcji warsztatów językowych “Warsztaty Karnet OPEN 30” (zwany dalej “Regulamin”).

II. Usługa subskrypcji świadczona jest przez ASAP SPEAK&PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35, 01-493 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000714432; NIP: 5223111992; REGON: 369374252.

Dane kontaktowe:

Adres: ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35, 01-493 Warszawa

Email: [email protected]

III. Definicje

 1. Strona Internetowa: www.asap.waw.pl
 2. Usługodawca: ASAP SPEAK&PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35, 01-493 Warszawa NIP: 5223111992 REGON: 369374252
 3. Klient: osoba fizyczna lub prawna chcąca skorzystać z usług Usługodawcy za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Subskrybent: osoba fizyczna lub prawna korzystająca z usług Usługodawcy za pośrednictwem Strony internetowej
 5. Subskrypcja: 30 dniowy dostęp do warsztatów językowych z języka angielskiego pod nazwą “Warsztaty Karnet OPEN 30” zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy dostępną na stronie internetowej www.asap.waw.pl  przez Usługodawcę
 6. Wasztaty: oznacza grupowe warsztaty językowe z języka angielskiego trwające 60 minut dostępne w ramach Subskrypcji przez Usługodawcę w Kalendarzu
 7. Kalendarz: harmonogram Warsztatów dostępny na stronie: www.asap.waw.pl/kalendarz
 8. Miejsce: oznacza pojedyncze wejście na Warsztaty
 9. ClickMeeting: oznacza platformę na której odbywają się Warsztaty
 10. Umowa: umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, polegająca na świadczeniu Usługi w ramach wybranej przez Usługobiorcę Subskrypcji
 11. Opłata abonamentowa: oznacza opłatę dokonywaną w ramach Subskrypcji dającej dostęp do Usługi;
 12. Zamówienie: oświadczenie woli Subskrybenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do wykupienia Subskrypcji od Usługodawcy.
 13. Konto: zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Subskrypcji;
 14. Usługi Elektroniczne:
  1. oznaczają nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, w szczególności:
  a) Usługę konta;
  b) Formularz Zamówienia Subskrypcji dostępu do Warsztatów;
  2. oznaczają odpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Subskrybentów, w szczególności:
  a) Usługę dostępu do Warsztatów.
 15. Polityka Prywatności: dokument zawierający informacje dot. przetwarzania danych osobowych oraz polityki cookies

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SUBSKRYPCJI

I. Przedmiot świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy usługi warsztatowów językowych z języka angielskiego na rzecz Subskrybenta w ramach Subskrypcji, która pozwala na udział w Warsztatach organizowanych przez Usługodawcę.

II. Niezbędnymi warunkami, które muszą zostać spełnione łącznie, umożliwiającymi  Subskrybentowi korzystanie z Subskrypcji są:

 1. Posiadanie sprzętu technicznego spełniającego minimalne wymagania: (1) urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron www, (2) dostępu do Internetu, (3) poprawnie zainstalowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej, (4) poprawnie skonfigurowanego konta mailowego
 2. Akceptacja warunków Regulaminu wraz z załącznikami oraz Polityki Prywatności
 3. Wykupienie Subskrypcji na Stronie Internetowej
 4. Założenie Konta na Stronie Internetowej
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Kalendarza warsztatów w każdej chwili bez konieczności informowania o tym Subskrybenta
 6. Subskrybent zobowiązany jest do korzystania z Warsztatów w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich. Subskrybent zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym.

III. Zasady rezerwacji miejsc:

 1. Rezerwacja Miejsca na wybrane Warsztaty odbywa się poprzez poprawne wypełnienie elektronicznego formularza platformy ClickMeeting znajdującego się na stronie internetowej wybranego Warsztatu dostępnego w Kalendarzu poprzez podanie: (1) imieni i nazwiska, (2) adresu email.
 2. Dostęp do wybranego Warsztatu jest możliwy po otrzymaniu przez Subskrybenta potwierdzenia rejestracji od ClickMeeting na podany adres email pod warunkiem dostępności miejsca.
 3. Na każdy Warsztat przypada 8 wolnych Miejsc.
 4. Akceptacja rezerwacji Miejsc na Warsztatach przebiega według kolejności zgłoszeń.
 5. Subskrybent ma prawo do anulowania rezerwacji w dowolnym czasie i nie wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

IV. Wysokość Subskrypcji

 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Subskrypcji po jej opłaceniu przez Subskrybenta.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłat określa Usługodawca.
 3. Wysokość opłaty abonamentowej wynosi 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres trwania 30 dni.
 4. Kwota podana w ust. 3 jest zwolniona z podatku od towarów i usług VAT.
 5. Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Usługi nauki języków obcych. Zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 Ustawy o podatku od towarów i usług;
 6. Subskrypcja będzie płatna z góry za każdy okres rozliczeniowy.

V. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną

 1. W celu wykupienia Subskrypcji na Stronie Internetowej Subskrybent jest uprawniony do założenia konta. Konto daje takie możliwości jak: składanie zamówień, dostęp do historii zamówień, dostęp do rezerwacji Warsztató i do udziału w Warsztatach, edycja danych.
  2. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne, ale brak jego posiadania uniemożliwi korzystanie z Subskrypcji.
  3. W momencie założenia Konta pomiędzy Subskrybentem a Usługodawcą zawierana jest na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  4. Usługodawca wskazuje, że podanie przez Subskrybenta adresu e-mail jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług prowadzenia Konta.
  5. Subskrybent ma prawo do rejestracji tylko jednego konta.
  6. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się nim podając adres e-mail i hasło. Subskrybent zobowiązuje się do nieudostępniania swojego adres e-mail i hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania danych wskazanych w niniejszym ustępie.

VI. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować na adres e-mail Usługodawcy [email protected]
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji
 3. Usługodawca zaleca wskazanie przez Subskrybenta w reklamacji następujących informacji:
  a) imię, nazwisko, adres elektroniczny (e-mail) Użytkownika;
  b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
  c) żądania Usługobiorcy.

VII Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Umowa świadczenia odpłatnej Subskrypcji rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została opłacona.

ZAMAWIANIE DOSTĘPU DO WARSZTATÓW

I. W celu zawarcia Umowy, Klient powinien złożyć zamówienie na Subskrypcję poprzez stronę: www.asap.waw.pl zgodnie z postanowieniami poniżej.II. Usługi dostępu do Warsztatów na Stronie Internetowej są szczegółowo oznaczone, na stronie wskazanej w ust. I. powyżej i znajdują się tam wszelkie informacje o cenie Subskrypcji, czasie trwania itp.
III. Klient zamawiając Subskrypcję dostępu do Warsztatów dokonuje jego wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy.
IV. Opłata abonamentowa uwidoczniona na Stronie Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Usługi dostępu Warsztatów będącej przedmiotem Zamówienia Klient jest informowany na Stronie Internetowej Usługodawcy w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
V. Zamówienia można składać korzystając z opcji „DOŁĄCZ DO WARSZTATÓW”, który przekieruje do modułu “Sklep”, wybraniu produktu “Warsztaty Karnet OPEN 30”, a następnie wybierając “Dodaj do koszyka”

VI. W przypadku składania przez Klienta Zamówienia warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest:

 1. akceptacja Regulaminu;
 2. wypełnienie formularza zakupowego;
 3. zalogowanie się lub rejestracja na istniejące konto;
 4. w przypadku posiadania kuponu rabatowego wpisania we właściwe pole oznaczone „Kliknij, żeby dodać kupon”
 5. dokonanie opłaty za wybraną usługę dostępu do Warsztatów;

VII. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

I. Zapłaty za usługę / treści cyfrowe dostępne na Stronie iInternetowej można dokonać:

 1. on-line za pomocą pąłtności PayU;
 2. przelewem na podane konto Sklepu.

II. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Sybskrybenta, chyba że Subskrybent wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

ZMIANA REGULAMINU 

I. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn w szczególności z powodu:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów, lub organów;
 2. wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa, lub obowiązki Subskrybenta, lub Usługodawcy;
 3. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

II. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na Stronie Internetowej pod adresem www.asap.waw.pl. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
III. Ponadto Usługodawca powiadomi Subskrybenta o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
IV. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Subskrybenta, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
V. Subskrybent może wyrazić zgodę na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług Elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Subskrybent poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.
VI. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Subskrybentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane Subskrypcje.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Niniejszy Regulamin wiąże Subskrybenta od chwili zawarcia Umowy do chwili wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy.

II. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.asap.waw.pl

IV. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie; spory te rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Usługodawcy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Celem Usługodawcy jest zapewnienie Subskrybentowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Strony Internetowej przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Subskrybenta. W przypadku korzystania z usług oferowanych na Stronie Internetowej Subskrybent będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 1. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest ASAP SPEAK&PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. ppłk Wacława Szadkowskiego 5/35, 01-493 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000714432; NIP: 5223111992; REGON: 369374252
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Subskrybenta Strony Internetowej. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Stronę Internetową danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności Strony, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży usług. Na warunkach opisanych poniżej, Usługodawca może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Subskrybent ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Subskrybent, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Subskrybent odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Subskrybent zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z Subskrybentem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania Umowy na skutek zgłoszenia przez Subskrybenta żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Usługodawca w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Subskrybenta, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Subskrybentowi usługi.
 7. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Subskrybenta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Subskrybenta z Usługodawcą.

PLIKI „COOKIES”

I. Usługodawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

II. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Subskrybenta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Subskrybent chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

III. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Subskrybenta oraz optymalizacji korzystania ze Stron Internetowej. Pozwalają rozpoznać urządzenie Subskrybenta i wyświetlić Stronę Internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Strony Internetowej przez Subskrybenta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Strony Internetowej.

IV. Strona Internetowa dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Subskrybenta i rozróżnia:

 1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.
 2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

VI. Subskrybent może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Usługodawca informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej lub jego niektórych składników.

VII. Usługodawca rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej,

2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Strony Internetowej,

3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Subskrybenta,

4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Strony Internetowej.

VIII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

IX. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Subskrybenta Strony Internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony Internetowej reklamodawców oraz partnerów.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2023 roku.