+48 791 744 495 [email protected]

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy ASAP SPEAK&PLAY działający pod adresem www.asap.waw.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: ASAP SPEAK&PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 5/35, 01-493 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000714432; NIP: 5223111992; REGON: 369374252, zwany dalej Firmą.

Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa Firmy o nazwie ASAP Speak&Play adres: Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 5/35, 01-493 Warszawa

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

posiadanie dostępu do Internetu;
posiadanie adresu e-mail;
zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
włączona obsługa javascript;
zainstalowanie wtyczki Flash Player;
akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Kup”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:

dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
wpisania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
wyboru sposób płatności (przelew online, płatność PayU);
dodania kodu rabatowego.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. W przypadku zakupu e-booków, bądź dostępu do innych treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, po opłaceniu zamówienia linki do pobrania zakupionych plików bądź linki do zakupionych treści online, zostaną wysłane na adres poczty elektronicznej Klienta podany przy rejestracji Konta w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Sklep zamówienia, jeżeli Klient wyrazi zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia umowy. Pliki można pobrać bezterminowo, dowolną ilość razy. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody ze zd. 1 niniejszego punktu e-book bądź inne treści cyfrowe zostaną przesłane nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zapłaty za e-book bądź inne treści cyfrowe i potwierdzenia przez Sklep zamówienia.

2.6. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.7. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.8. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU) brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

2.9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.9.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.9.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.9.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.9.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.10. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.11. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.12. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1. Zapłaty za usługę / treści cyfrowe dostępne w Sklepie można dokonać:
4.1.1. on-line za pomocą Sklepu PayU;
4.1.2. przelewem na podane konto Sklepu.

4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.

5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklepu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu [email protected]

5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.5 Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kleinta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.6 Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

5.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

5.8. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
w której przedmiotem świadczenia jest treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym.

5.9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.

5.11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub  przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.12. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1 Celem Firmy jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z usług oferowanych w Sklepie Użytkownik będzie poproszony o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Firmę zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

6.2 Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest ASAP SPEAK&PLAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 5/35, 01-493 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000714432; NIP: 5223111992; REGON: 369374252

6.3 Firma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika Sklepu. Powierzone dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

6.4 Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Firmę danych jest niezbędne do korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Firma może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

6.5 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, bądź cofnął taką zgodę, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej usługi.

6.6 Firma zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej z użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku możliwości zrealizowania umowy na skutek zgłoszenia przez Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.7 Firma w przypadku podjęcia działań wskazanych w ust. 6.5. i 6.6 niniejszego Regulaminu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Użytkownika, w szczególności za brak możliwości zapewnienia Użytkownikowi usługi.

6.8 Firma będzie przetwarzała dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawnienia ich innych podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Firmą

VII PLIKI „COOKIES”

7.1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfoonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania.

7.3. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu.

7.4. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia:

1. Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

2. Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

7.5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników.

7.6. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

1. Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu,

2. Służące bezpieczeństwu – umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

3. Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

4. Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam,

5. Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

7.7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

7.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

VIII ZWROTY NALEŻNOŚCI

8.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

8.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
8.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
8.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
8.1.4. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

8.2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone:

z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej
2. przy odbiorze u kuriera, w paczkomacie lub na poczcie.

IX NEWSLETTER

9.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

9.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera

samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na

link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

RODO

Od 25 maja obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa dane, jest ASAP Speak&Play Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dekutowskiego 5/35, 01-493 Warszawa, za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.asap.waw.pl

Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronie www.asap.waw.pl, będącej oficjalnym sklepem internetowym ASAP Speak&Play
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?
Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym ASAP Speak&Play – na stronie www.asap.waw.pl. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?
Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: 1) Prawo dostępu; 2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne; 3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ; 4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny; 6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu; 7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?
Sklep może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dodatkowo, na stronie jest zainstalowany pixel marketingowy, który zbiera ogólne profilowe informacje dla analityki Google oraz Facebooka. Dzięki temu możemy z większą precyzją emitować dla Państwa treści marketingowe za pośrednictwem Facebooka oraz wyszukiwarki Google.
Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?
Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH i GRUPOWYCH W ASAP SPEAK&PLAY

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem regulaminu jest świadczenie usługi edukacyjnej z zakresu indywidualnej lub grupowej nauki języka angielskiego przez ASAP Speak&Play.

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Klient – osoba, która korzysta z zajęć indywidualnych w ASAP Speak&Play
Klienci – osoby uczęszczające na kurs grupowy w firmie
Szkoła – ASAP Speak&Play
Lektor – osoba prowadząca indywidualny kurs angielskiego
Zajęcia – lekcje j.angielskiego
Jednostka lekcyjna/Jednostka – 60 lub 90 minut zajęć

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, jak również posługiwać się lektorami o potwierdzonych kwalifikacjach językowych.

2. Szkoła zorganizuje naukę indywidualnie lub grupowo dla Klienta/Klientów z dojazdem do wybranego miejsca nieodpłatnie.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia w trakcie trwania umowy z przyczyn techniczno – organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.

4. Pierwsze spotkanie Klienta/Klientów z nowym, pierwszym Lektorem jest tańsze o 50% i trwa 30-45 minut. Kolejne lekcje próbne z innymi lektorami są płatne.

5. Klient/Klienci ma prawo nieodpłatnie odwołać zajęcia do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Klient ma wtedy możliwość odbycia tych zajęć w innym ustalonym z Lektorem terminie w bieżącym miesiącu.

6. Odwołując zajęcia po godzinie 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia Klient/Klienci zgadza(ją) się na brak możliwości odrobienia tych zajęć oraz wliczenie ich do zajęć odbytych.

7. W przypadku zajęć nieodbytych z winy Lektora, Klientowi/Klientom przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć w innym dowolnym terminie w bieżącym miesiącu.

8. W przypadku spóźnienia się Klienta/Klientów, Lektor nie ma obowiązku przedłużania zajęć ponad ich podstawową długość.

9. W przypadku spóźnienia się Lektora, Lektor ma obowiązek przedłużenia zajęć ponad ich podstawową długość, o tyle minut ile się spóźnił.

§3 PŁATNOŚCI

1. Klient/Klienci zobowiązuje się do zapłaty za zajęcia z góry za wybraną ilość jednostek lekcyjnych w miesiącu wykupując pakiet zajęć na stronie sklepu ASAP.

2. Każde wykupione 4 jednostki lekcyjne muszą być zrealizowane w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu pierwszej lekcji.

3. Nie wykorzystane jednostki lekcyjne nie kumulują się i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

4. Materiały autorskie, fiszki i teczki dla Klientów są w cenie kursu.

5. Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem strony sklepu ASAP lub tradycyjnym przelewem na konto tytułem „Indywidualne/Nazwa firmy (miesiąc)”:

mBank

90 1140 2004 0000 3302 7742 0342

angielski online