Regulamin korzystania z zajęć indywidualnych i grupowych

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem regulaminu jest świadczenie usługi edukacyjnej z zakresu indywidualnej lub grupowej nauki języka angielskiego przez ASAP Speak&Play.

2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

Klient – osoba, która korzysta z zajęć indywidualnych w ASAP Speak&Play
Klienci – osoby uczęszczające na kurs grupowy w firmie
Szkoła – ASAP Speak&Play
Lektor – osoba prowadząca indywidualny kurs angielskiego
Zajęcia – lekcje j.angielskiego
Jednostka lekcyjna/Jednostka – 60 lub 90 minut zajęć

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Szkoła zobowiązuje się wykonywać świadczone usługi z należytą starannością oraz z zasadami etyki zawodowej, jak również posługiwać się lektorami o potwierdzonych kwalifikacjach językowych.

2. Szkoła zorganizuje naukę indywidualnie lub grupowo dla Klienta/Klientów z dojazdem do wybranego miejsca nieodpłatnie.

3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora prowadzącego zajęcia w trakcie trwania umowy z przyczyn techniczno – organizacyjnych, bądź innych przyczyn niezależnych od Szkoły.

4. Pierwsze spotkanie Klienta/Klientów z nowym, pierwszym Lektorem jest tańsze o 50% i trwa 30-45 minut. Kolejne lekcje próbne z innymi lektorami są płatne.

5. Klient/Klienci ma prawo nieodpłatnie odwołać zajęcia do godziny 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia. Klient ma wtedy możliwość odbycia tych zajęć w innym ustalonym z Lektorem terminie w bieżącym miesiącu.

6. Odwołując zajęcia po godzinie 17.00 dnia poprzedzającego zajęcia Klient/Klienci zgadza(ją) się na brak możliwości odrobienia tych zajęć oraz wliczenie ich do zajęć odbytych.

7. W przypadku zajęć nieodbytych z winy Lektora, Klientowi/Klientom przysługuje prawo do odrobienia tych zajęć w innym dowolnym terminie w bieżącym miesiącu.

8. W przypadku spóźnienia się Klienta/Klientów, Lektor nie ma obowiązku przedłużania zajęć ponad ich podstawową długość.

9. W przypadku spóźnienia się Lektora, Lektor ma obowiązek przedłużenia zajęć ponad ich podstawową długość, o tyle minut ile się spóźnił.

§3 PŁATNOŚCI

1. Klient/Klienci zobowiązuje się do zapłaty za zajęcia z góry za wybraną ilość jednostek lekcyjnych w miesiącu wykupując pakiet zajęć na stronie sklepu ASAP.

2. Każde wykupione 4 jednostki lekcyjne muszą być zrealizowane w ciągu 30 dni kalendarzowych od momentu pierwszej lekcji.

3. Nie wykorzystane jednostki lekcyjne nie kumulują się i nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

4. Materiały autorskie i fiszki dla Klientów są w cenie kursu.

5. Wpłat należy dokonywać za pośrednictwem strony sklepu ASAP lub tradycyjnym przelewem na konto tytułem „Indywidualne/Nazwa firmy (miesiąc)”:

mBank 90 1140 2004 0000 3302 7742 0342